Thema's van Spiritualiteit/21"Vrees niet"

 

   

"Ik weet dat u Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is niet hier". Zo sprak de engel tot de vrouwen, daarom had hij het graf geopend. Dat was niet om Christus eruit te laten, die er niet meer was, maar om te laten weten dat Christus er niet meer was. "Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft; kom zien naar de plaats waar Hij gelegen heeft" (Mt 28,5-6).

Kom, vrouwen, kom. Zie de plaats waar u Adam had neergelegd, waar de mensheid in doeken was gewikkeld. Begrijp dat de vergiffenis even groot was als het onrecht dat de Heer werd aangedaan...

Wanneer de vrouwen het graf binnengaan, nemen ze hun deel van het in-doeken-gewikkeld-zijn, ze treden daarmee een gemeenschap met het Lijden van de Heer. Als ze het graf uitkomen dan openbaren ze zich in het geloof voordat ze in het vlees verrijzen. "Ze verlieten bevend en vol vreugde het graf"... De Schrift zegt: "Dient de Heer met ontzag, betoont uw vreugd met vervaren" (Ps 2,11).

"En Jezus kwam hen tegemoet en zij tegen hun: 'Gegroet!'". Christus komt hen tegemoet die zich met het geloof vooruitgaan, opdat ze met hun ogen herkennen dat ze met vertrouwen hebben geloofd. Hij wil degenen, die bevend achtergebleven waren met ze hoorden, troosten met zijn aanwezigheid... Hij komt ze als meester tegemoet, Hij groet ze als een ouder, Hij geeft ze het leven terug uit liefde, Hij beschermt ze tegen vrees. Hij groet ze opdat ze Hem als liefdevol dienen, opdat de vrees ze niet aanzet tot vluchten.

"Gegroet!" dat wil zeggen: Raak me aan. Hij wilde vastgepakt worden, Hij die verdroeg dat men Hem met handen sloeg...

Hij zei tegen hen: "Vrees niet". Wat de engel had gezegd, zegt de Heer ook. De engel had ze versterkt, Christus gaat ze nog sterker maken. "Vrees niet. Ga aan mijn broeders de boodschap brengen dat zij naar Galilea moeten gaan, en daar zullen zij Mij zien".

Ze stonden op uit de doden, Christus pakte de mens terug, Hij had hem niet verlaten. Hij noemt ze broeders [en zusters], Hij heeft ze aangenomen als zonen en dochters van zijn Vader. Hij, de erfgenaam vol met goedheid, noemt ze broeders en zusters en heeft mede-erfgenamen van ze gemaakt.

(H. Petrus Chrysologus, Sermon 80; CCL 24A, 490v)15/04/2017