Jaar van de Priester/8


De priester en de digitale wereld


Benedictus XVI heeft aan de komende Wereldcommunicatiedag van 16 mei 2010 een thema gewijd dat perfect past in het kader van het 'Jaar van de Priester', nl. "
Priester en pastoraat in een digitale wereld: nieuwe media ten dienste van het Woord"[1].

Een meer dan legitieme combinatie, gezien de duizelingwekkende ontwikkeling die de wereld van het 'net' kent. Bijvoorbeeld, om de situatie van België te noemen: uit de meest recente enquête van het NIS (Nationaal Instituut voor de Statistiek) met betrekking tot het gebruik van het internet in 2009, blijkt dat 71% van de gezinnen in ons land een computer bezit (24% meer dan in 2006!) en dat 67% van hen een aansluiting op het internet heeft.

In Nederland  bedragen de cijfers van de gezinnen met een pc en van de netwerk-gebruikers bijna 90%. In België hebben onderzoekers van de OIVO (Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties) waargenomen dat in 2009 negen van de tien jongeren tussen 10 en 17 jaar, gebruik maken van het internet; dat is 4% meer dan in 2008. Het gebruik van het net onder de jongeren tussen 15 en 16 jaar haalt de piek van 97%. Dit maakt duidelijk hoe omvangrijk het fenomeen is en wat de neerslag ervan is op de gedragspatronen en op de sociale verhoudingen.

We willen even blijven stilstaan bij enkele aspecten, onderlijnd door de Boodschap van de Paus voor de Wereldcommunicatiedag, om het enorme potentieel te benadrukken dat de digitale wereld biedt voor de verkondiging van het evangelie. Tegelijkertijd willen we een aantal basiselementen onderlijnen, van waaruit de evangelisatiemissie vanuit de digitale wereld voor de priester ontstaat, als dienst aan het Woord en van het Woord.

Mijlpalen

In zijn Boodschap legt de Paus het eerste accent op de diepere inhoud van de digitale evangelisatie: "De primaire taak van de priester is Christus verkondigen, het Woord van God dat vlees geworden is"[2]. Bijeengeroepen door het Woord, is de Kerk het teken en het instrument van de gemeenschap die God met de mens verwezenlijkt en "elke priester wordt geroepen om in Hem en met Hem op te bouwen"[3].

Verkondiging, loyaliteit en toewijding aan de Kerk om in Christus en met Christus op de bouwen, zijn de doeleinden van de missie, specifiek voor de priester.

In een volgende passage benadrukt Benedictus XVI de innerlijke dimensie die aan de media-inzet van de priester ten grondslag moet liggen. Deze inzet moet vormen van 'presentialisme' mijden, d.i. de ruimte op het web enkel inpalmen voor het plezier daarin aanwezig te zijn. Het risico dat men loopt is dat de eigen aanwezigheid het doel op zich is, waardoor die gereduceerd zou worden tot iets irrelevant en kwalitatief zwak.

Integendeel, de aanwezigheid van de priester moet ingegeven worden door een sterk innerlijk leven, want de priester in confrontatie met de digitale wereld moet zijn toegewijd hart laten zien. Zijn tussenkomst moet gepaard gaan "met een sterke priesterlijke spiritualiteit" en tevens gestoeld zijn op "een goede theologische opleiding".

Zijn inbreng is dus niet de eerste de beste, maar moet een eigen diepte en identiteit hebben van waaruit de bron van zijn missie te bespeuren valt.

De innerlijkheid en de persoonlijke relatie met Christus gaan voor en geven betekenis aan het werken met media. In praktijk mag men niet vergeten "dat de vruchtbaarheid van de priesterlijke bediening komt van Christus, ontmoet en gehoord in het gebed; verkondigd door de prediking en door het levensgetuigenis; gekend, bemind en gevierd in de Sacramenten, vooral in de H. Eucharistie en in het sacrament van de Verzoening"[4].

Verantwoordelijkheid, universaliteit, persoonlijke ontmoeting

Na de primaire doelstellingen van de digitale verkondiging benadrukt te hebben en de missie van de priester ten dienste aan het Woord en van het Woord, bespreekt de Paus de betekenis van de digitale communicatie op zich.

Binnen het geheel van culturele veranderingen bieden de communicatiewegen die door de technologische vooruitgang zijn geopend, nieuwe perspectieven aan de evangelisatie. Als gevolg daarvan groeit de verantwoordelijkheid voor de verkondiging, wordt zij steeds meer dringend en vraagt zij een gemotiveerde en doeltreffende inzet. "De priester bevindt zich bij wijze van spreken aan de aanvang van een 'nieuwe tijd', omdat, hoe meer de moderne technologieën intens gehanteerd worden en de digitale wereld zijn grenzen uitbreidt, des te meer de priester wordt opgeroepen om er pastoraal bezig te zijn, en om zijn inzet te intensifiëren om de media in dienst van het Woord te stellen"[5].

Dit engagement, dat ook een degelijke en deskundige technische opleiding vereist, overschrijdt dan de taak van animator "van een lokale gemeenschap", zonder evenwel die taak te vervangen, want de priester gaat zich open stellen voor het bredere universum "van wie niet gelooft, en van wie zonder vast vertrouwen is en in zijn hart verlangt naar het absolute en naar vaste waarheden, gezien de nieuwe media toelaten contacten te leggen met gelovigen van elke religie, met niet-gelovigen en met mensen van elke cultuur"[6].

De nieuwe media bieden aan de priesters "steeds nieuwe perspectieven voor een grenzeloze pastoraal, die hen de universaliteit van de Kerk leert waarderen, ten dienste van een brede en concrete communio"[7].

Binnen deze dialoog bestaat de eigen taak van de priester erin "de weg vrij te maken voor nieuwe raakpunten, door altijd de kwaliteit te waarborgen van het menselijke contact en de aandacht voor de persoon en zijn ware spirituele behoeften"[8].

Een "diaconie van de cultuur"

Johannes Paulus II wees er in de encycliek Redemptoris Missio n. 37 op, dat "de betrokkenheid in de massacommunicatiemiddelen echter niet alleen als doel heeft om de verkondiging van het evangelie uit te breiden. Het gaat om een diepergaand gebeuren, want de evangelisatie van de moderne cultuur zelf hangt grotendeels af van de invloed van de media". Hij voegde eraan toe: "Het is dus niet voldoende om ze te gebruiken voor de verspreiding van de christelijke boodschap en de leer van de Kerk. Het is nodig de boodschap zelf te integreren in deze "nieuwe cultuur" die geschapen wordt door de moderne communicatie".

Die gedachte van Paus Wojtyla hernemend, voegt Benedictus XVI eraan toe dat de moderne cultuur voorkomt, "nog eerder dan vanuit haar inhoud, vanuit het feit zelf van het bestaan van nieuwe communicatiewegen. Deze maken van nieuwe talen gebruik, van nieuwe technieken en scheppen nieuwe psychologische gedragspatronen. Dit alles vormt een uitdaging voor de Kerk die geroepen is het evangelie te verkondigen aan de mensen van het derde millennium. Ze is uitgedaagd om de inhoud van het evangelie te bewaren, maar ook het begrijpelijk te maken dankzij de hulpmiddelen en de methoden aangepast aan de mentaliteit en de cultuur van vandaag"[9].

De Kerk is dus geroepen om "een cultuur van respect voor de waardigheid" te bevorderen "en de waarde van elke menselijke persoon, een dialoog die geworteld is in een oprechte zoektocht naar de waarheid en in een vriendschap die geen doel op zich is. Een dialoog die in staat is de ontwikkeling van ieders gaven te bevorderen ten dienste van de menselijke gemeenschap. Op deze manier oefent de Kerk uit wat we als het ware een 'diaconie van de cultuur' in de huidige digitale wereld kunnen noemen, door er wegen te doorkruisen om het evangelie te verkondigen, het enige Woord, het enige dat de mens kan redden"[10].

De uitdaging die ons te wachten staat is niet gemakkelijk, maar ook niet onmogelijk. Aan elke priester de opdracht om deze slotaansporing van de Boodschap van Benedictus XVI leven in te blazen:

"Tot u, beste priesters, hernieuw ik de uitnodiging om de unieke mogelijkheden door de moderne communicatie aangeboden met wijsheid aan te vatten. Moge de Heer van u hartstochtelijke verkondigers maken van het goede nieuws, ook in de nieuwe 'agora' verwezenlijkt door de huidige communicatiemiddelen"[11].

Maurizio Fomini 

________________________

[1] Benedetto XVI, Messaggio per la XLIV Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali (24 gennaio 2010), in www.vatican.va
[2] Benedetto XVI, Messaggio per la XLIV Giornata... , in www.vatican.va
[3] Benedetto XVI, Messaggio per la XLIV Giornata... , in www.vatican.va
[4] Benedetto XVI, Messaggio per la XLIV Giornata... , in www.vatican.va
[5] Benedetto XVI, Messaggio per la XLIV Giornata... , in www.vatican.va
[6] Benedetto XVI, Messaggio per la XLIV Giornata... , in www.vatican.va
[7] Benedetto XVI, Messaggio per la XLIV Giornata... , in www.vatican.va
[8] Benedetto XVI, Messaggio per la XLIV Giornata... , in www.vatican.va
[9] Benedetto XVI, Alla Plenaria del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali (29 ottobre 2009), in www.vatican.va
[10] Benedetto XVI, Alla Plenaria del Pontificio Consiglio... , in www.vatican.va
[11] Benedetto XVI, Messaggio per la XLIV Giornata... , in www.vatican.va

 

22/03/2010