Italiano Español Nederlands Français
Home arrow Thema’s van Spiritualiteit ▸ arrow Thema's van Spiritualiteit/3. Christus Koning… van de Waarheid
sito ufficiale

  ¡PAS OP! DEZE WEBSITE IS EEN ARCHIEF - KLIK HIER OM NAAR DE NIEUWE WEBSITE OVER TE GAAN

 
Afdrukken Verzenden naar een vriend


Thema's van Spiritualiteit/3
CHRISTUS KONING... van de Waarheid


Hoe kunnen wij de waarheid definiëren? In de omgangstaal en in de mentaliteit van onze tijd is waar wat overeenkomt met de realiteit en zodoende zich onthult aan onze intelligentie.

Het bijbelse begrip van de waarheid is opmerkelijk anders, omdat het naar God verwijst, ofschoon in verschillende nuances.

In het Oude Testament verwijst de waarheid vooral naar de trouw aan het Verbond, terwijl ze in het Nieuwe Testament vooral de volheid van de openbaring betekent die Christus als centrum heeft.

Het Oude Testament getuigt: God is de bron van alle waarheid. Zijn mond spreekt de waarheid. Van geslacht tot geslacht blijft zijn trouw bestaan. Omdat God 'Waarachtig' is, worden alle leden van zijn volk opgeroepen om in de waarheid te leven. In het Nieuwe Testament heeft Gods waarheid zich helemaal in Jezus Christus geopenbaard[1].

Aan de Apostel Tomas, die aan Jezus de vraag stelde: "Heer, wij weten niet waar Gij heengaat, hoe moeten wij dan de weg kennen?", antwoordde Jezus: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven" (Joh 14, 5-6).

De waarheid is geen maaksel van de mens

Voor de christen is de waarheid dus een persoon: Jezus. Christenen zijn degenen die, aangetrokken door het woord van de Meester, zich ermee voeden en het met vertrouwen verkondigen. En zo worden zij medewerkers van Christus, weg, waarheid en leven.

De toenmalige Kardinaal Ratzinger schreef dat in Jezus Christus de ware God zich aan ons heeft geopenbaard en dat Hij ons de waarheid heeft geschonken. God wil het heil van iedereen en Hij wil dat wij ons in dienst stellen van het heil, als lampen die het licht van de waarheid uitstralen. De waarheid die ons wordt geschonken, is geen schepping van onszelf. Wij mogen ons er niet op beroemen. Maar het is ons ook niet toegestaan haar te verstoppen omwille van een valse bescheidenheid. Wanneer wij de waarheid angstig begraven, zoals de dienaar van wie het Evangelie spreekt, die zijn talent verstopte in plaats van het vruchten te laten opbrengen, beroven wij de wereld, om zo te zeggen, van haar belangrijkste grondstof die zij nodig heeft om te leven[2].

Waarheid en hypocrisie

De filosoof Pascal zei dat de grootste christelijke waarheid de liefde voor de waarheid is.

Dikwijls zijn wij, christenen, de eersten die geen liefde hebben voor de waarheid. Wij maken ons deBlaise Pascal illusie van haar te houden, maar ten diepste is onze liefde alleen uiterlijke schijn, die niet de waarheid in haar totaliteit omhelst, maar alleen die onderdelen die het meest overeenstemmen met onze mening.

Ook in de religieuze gemeenschappen vermijden we dikwijls de waarheid van Jezus, houden we ons van de domme om haar niet te begrijpen. Wij zijn Oost-Indisch doof om niet naar haar te luisteren omdat wij haar oordelen als een veel te hard woord, haar veel te hard vinden, haar te bitter beschouwen, en dan vervangen wij haar met vele light waarheden die wij zoeter maken volgens de smaak van onze verhemelte.

De waarheid van God rukt ons daarentegen los uit onze stoelen, valt ons lastig in onze gewoonten, zet onze criteria op hun kop, past zich niet aan onze gedachten aan. Daarom verkiezen wij haar te begraven om te vermijden dat ze onze daden oordeelt, ons in ons blootje tegenover onze verantwoordelijkheden zet, ons niet met rust laat in onze slaap, ons ondervraagt over de reden waarom wij haar zo gemakkelijk vervangen met een halve waarheid of met een leugen of hypocrisie. En zo wordt ons spreken lauw: het is 'neen' noch 'ja'. Aan zijn volgelingen leert Jezus de onvoorwaardelijke liefde van de waarheid: "Uw ja moet ja zijn en uw neen, neen" (Mt 5, 37).

Pascal zegt: "Degenen die lauw zijn, zijn mensen die de waarheid kennen, maar haar verdedigen zolang zij overeenkomt met hun eigen interesse; anders verlaten zij haar"[3]. Ook wij delen vele keren in de waarheid zolang deze overeenstemt met onze waarheden, zo niet verlaten wij haar. Dan worden wij gelijk aan de hypocrieten die aan de anderen leren wat zij zelf niet doen en niet beleven.

Wij zijn zoals die mens die, opgeroepen door zijn vriend om naar de rechte weg terug te keren, hem aankijkt en antwoordt: "De weg van het leven en van de waarheid is de weg die ik jou het eerst heb aangewezen; jij doet goed, ga verder, maar ik volg een andere weg". Dit is de houding die wij christenen vele malen aannemen. Graag willen we meesters van waarheid zijn voor de anderen, maar zelf willen wij niet van haar getuigen met ons leven.

Getuigen van de Waarheid

Paus Paulus VI herinnert er ons aan dat de mens van vandaag "liever luistert naar getuigen dan naar meesters, of als hij naar de meesters luistert is het omdat zij getuigen zijn". Daarom, ofwel zijn wij meesters die met ons eigen leven van de waarheid getuigen, ofwel zijn wij hypocrieten die met de leugen onszelf en de anderen bedriegen.

Paus Benedictus XVI roept op tot de echtheid van het leven in de waarheid. In de waarheid zijn betekent voor ons ook het veeleisend karakter van de waarheid te aanvaarden, zich in de grote en in de kleine dingen te verzetten tegen de leugen die op verschillende manieren aanwezig is in de wereld. Het betekent de inspanning voor de waarheid te aanvaarden, opdat de diepste vreugde in ons aanwezig mag zijn. Zonder te vergeten dat in Jezus Christus waarheid en liefde één zijn[4].

Dit betekent dat er geen echte liefde kan bestaan buiten de waarheid. Alleen als wij in de waarheid leven kunnen we beminnen zoals Jezus ieder van ons heeft bemind. De eerste vorm van naastenliefde is altijd de waarheid, alhoewel het veel kost zowel naar haar te luisteren als haar te proclameren. "Alleen in de waarheid schittert de naastenliefde en kan zij op een authentieke manier worden beleefd. De waarheid is licht dat zin en waarde geeft aan de naastenliefde"[5].

Christus Koning van het Heelal herinnert er ons aan dat Christus niet Koning is van tronen en van machten, maar Koning van de Waarheid die de Vader tot ons heeft gezonden om ons te redden. "De Waarheid die de mens oordeelt heeft zelf het initiatief genomen om ons te redden. Zijzelf heeft voor hem een nieuwe waarheid geschapen. Als Liefde heeft zijzelf haar plaats ingenomen en heeft hem een bijzonder type van waarheid geschonken: de waarheid om bemind te worden door de Waarheid"[6].

Irene Iovine

 

 

________________________

[1] Vgl. Katechismus van de Katholieke Kerk, 2465-2466.
[2] Vgl. J. Ratzinger/Benedictus XVI, 365 giorni con il Papa. Collaboratori della verità. A cura di suor I. Grassl, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2006, 478-479.
[3] B. Pascal, Pensieri. E altri scritti di e su Pascal, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 1986, 326.
[4] Vgl. Benedictus XVI, Santa Messa del Crisma (9 april 2009), in www.vatican.va
[5] Caritas in veritate, 3.
[6] J. Ratzinger/Benedictus XVI, 365 giorni con il Papa..., 489.

26/02/2010

 
Website van de missionaire Gemeenschap Redemptor hominis