Italiano Español Nederlands Français
Home
Afdrukken Verzenden naar een vriend


Publicaties


 

God spreekt in de stilte van het hart

 


 

Emilio Grasso, God spreekt in de stilte van het hart, Averbode|Erasme, 2018, 49 blz.

Wij christenen vragen ons vaak af waarom ons geloof zo zwak is en vooral waarom het niet de vruchten voortbrengt die wij zouden wensen.

Wij spannen ons in feite in, lijden, bidden, verbruiken al onze energie om dat te doen wat naar onze mening de wil van de Heer is. Maar als wij rond ons heen kijken, constateren wij dat wij heel weinig hebben verwezenlijkt in vergelijking met wat God ons had gewezen.

Dan rijst de vraag: is wat wij aan het doen zijn de wil van God of onze wil? Brengen wij onze plannen of die van God in de praktijk?

Het is belangrijk dit gewetensonderzoek te doen, vooral omdat wij zo kunnen begrijpen dat waar het ons dikwijls aan ontbreekt, het echt luisteren naar Gods woord is.

Geloof ontstaat uit het luisteren naar de Heer. Als wij niet luisteren, is het dientengevolge onmogelijk naar zijn wil te handelen. Als dit fundamentele aspect van het geloof ontbreekt, vormen wij in onze geest het beeld van een God die niets anders is dan een projectie van onze verlangens.

In dit boek God spreekt in de stilte van het hart, heeft Emilio Grasso het thema van het luisteren, een wezenlijk element om het geloof te beleven, willen onderstrepen. 'Iemand die christen wil zijn', schrijft de auteur, 'dient zich alleen maar te geven aan het luisteren als een openstaan voor God. In die zin is luisteren al geloven. Wie er eenmaal van overtuigd is dat hij uit zichzelf niets heeft, maar dat alles van God komt, die voelt dat dit het enige is dat God van hem vraagt: naar Hem luisteren.'

Luisteren naar God wil zeggen vanuit het diepst van het hart erkennen dat de ware criteria diegene zijn die Hij ons voorhoudt. Wij moeten ze ten diepste begrijpen en de beste manier ontdekken om ze te beleven. Zo zullen al onze handelingen een concreet antwoord zijn op Gods woord, dat religieus – met een hart dat bereid is om het te ontvangen – wordt aanhoord. Alleen op die manier zal het woord kunnen veranderen in daden die de werkelijkheid om ons heen zullen veranderen.

Om te luisteren moet men echter binnen in zichzelf en rondom zichzelf stilte scheppen en dat is een wezenlijke voorwaarde.

Zoals kardinaal Robert Sarah, prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten, onderstreept, 'is de stilte van het luisteren aandacht, een zelfgave aan de ander en een teken van morele elegantie. Zij moet het bewustzijn tonen van onze nederigheid om te accepteren dat wij van de ander een gave die God ons geeft, ontvangen. Want de ander is altijd een rijkdom en een kostbare gave die God aanreikt om in nederigheid, menselijkheid en adeldom te groeien.'[1]

Wij slagen er echter niet altijd in de – vooral innerlijke – stilte te bereiken. 'Stilte is moeilijk, maar stelt de mens in staat zich door God te laten leiden. Uit stilte ontstaat stilte. Door een stille God kunnen wij naderen tot de stilte. En dan houdt de mens niet op verrast te worden door het licht dat ontstaat. Stilte is belangrijker dan welk ander menselijk werk ook. Zij brengt immers God tot uitdrukking. De echte revolutie komt van de stilte; zij leidt ons naar God en de ander om ons nederig en edelmoedig in hun dienst te stellen.'[2]

Het is dan ook belangrijk naar stilte in het eigen leven te zoeken, omdat sti lte naar God leidt. Het is de schoot waar het woord zich vormt.

De Maagd Maria laat zien hoe zich vanuit haar innerlijke stilte de menswording van het Woord heeft kunnen verwezenlijken. Toen paus Franciscus het over Maria had, zei hij dat zij 'met de stilte het mysterie dat zij niet begreep, heeft bedekt. En met de stilte heeft zij het mogelijk gemaakt dat het mysterie kon groeien en bloeien en daarmee allen een grote hoop bracht.'[3] Maria is voor ons een voorbeeld van echt luisteren.

'Het rijk Gods is stil, het groeit binnenin; de Heilige Geest doet het met onze bereidheid groeien op onze aarde, die wij ervoor klaar moeten maken. Maar het groeit langzaam, in stilte.'[4]

Deze bladzijden willen ons daarom helpen na te denken over de relatie tussen geloof en luisteren, waaraan wij vaak niet het verschuldigde belang hechten. In een werkelijkheid waarin wij door zoveel geluiden en lawaai worden verdoofd, is het zoeken naar stilte een voorafgaande voorwaarde om naar Hem te luisteren die onze weg geleidt.

De auteur heeft bovendien, door een oud geschrift van de Griekse biograaf en filosoof Plutarchus te nemen, de aandacht erop willen vestigen dat luisteren een kunst is en dat wij daarom bepaalde fundamentele omstandigheden die het bevorderen, moeten garanderen.

Alleen na in de stilte van ons hart te hebben geluisterd naar het Woord dat ons wordt verkondigd en na het te hebben overwogen, kunnen wij ertoe komen woorden uit te spreken die echt uitwerken. Woorden die in werkelijkheid worden vertaald en die het ons geloof mogelijk zullen maken de onverwachte vrucht te kunnen dragen die voortkomt uit de echte wil van God.

Maria Grazia Furlanetto

 


______________________

[1] R. Sarah avec N. Diat, La force du silence. Contre la dictature du bruit, Fayard, Paris, 2016, 121.

[2]  R. Sarah avec N. Diat, La force du silence ..., 79.

[3]  Paus Franciscus, Ochtendmeditatie in de kapel van 'Domus Sanctae Marthae' (20 december 2013).

[4]  Paus Franciscus, Ochtendmeditatie in de kapel van 'Domus Sanctae Marthae' (13 november 2014).

 

 

 


Inhoudsopgave

 

 

Inleiding

7

I. GELOOF EN LUISTEREN

11

Verkondiging leidt tot geloof

11

Geloof ontstaat uit luisteren

15

De stilte

17

Maria: Dochter, Bruid en Moeder van het Woord

23

Heel het volk van God luistert naar het woord van God

28

II. DE KUNST VAN HET LUISTEREN

32

1. Innerlijke vrijheid en luisteren

35

2. Zaken die het luisteren belemmeren

36

3. Bij onszelf beginnen

38

4. Luisteren om te veranderen

40

5. Het primaat van de inhoud

41

6. Zich met geest en lichaam voorbereiden op het luisteren

43

7. Profiteren van het onderricht en de luiheid bestrijden

45

SLOT

48

 

  
Website van de missionaire Gemeenschap Redemptor hominis