Italiano Español Nederlands Français
Home
Afdrukken Verzenden naar een vriend

  
  "Als ik zo, met geween, met verdriet, geen woorden kan zeggen, is zwijgen, een liefkozing, een gebaar beter, geen woorden. Zo vaak zaaien in ons leven tranen hoop, het zijn zaden van hoop".

***

"Om over hoop te spreken tegen wie wanhopig is, moet men zijn wanhoop delen; om een traan af te wissen van het gezicht van wie lijdt, moet men ons geween met het zijne verenigen. Alleen zo kunnen onze woorden in staat zijn werkelijk een beetje hoop geven".

***

"Hoop is niet de zekerheid die je beveiligt tegen twijfel en verbijstering. Hoop is ook geen angst hebben om de werkelijkheid te zien voor wat ze is, en de tegenstrijdigheden ervan te aanvaarden".

***

"Hoop opent nieuwe horizonten, stelt in staat te dromen wat zelfs niet voorstelbaar is. Hoop doet binnengaan in het duister van een onzekere toekomst om te wandelen in het licht. De deugd van de hoop is mooi; zij geeft ons zeer veel kracht om in het leven verder te gaan".

***

"Wie vertrouwt op eigen, vooral materiële zekerheden, wacht niet op het heil van God. Laten we ons dit inprenten: onze zekerheden zullen ons niet redden; de enige zekerheid die ons redt, is die van de hoop op God".

***

"Hoop staat nooit stil, hoop is altijd onderweg en doet ons verder gaan".

***

"Het kwaad zal niet voor altijd overwinnen, verdriet heeft een einde. Wanhoop wordt overwonnen, omdat God onder ons is".

***

 "Wanneer alles afgelopen lijkt, wanneer tegenover zo veel negatieve werkelijkheden, het geloof moeilijk wordt en de verleiding komt om te zeggen dat niets meer zin heeft, dan is daar integendeel de blijde boodschap: God komt om iets nieuws, een rijk van vrede te verwezenlijken".

***

"Wat ook de woestijn van ons leven is – ieder weet in welke woestijn hij verder trekt – het zal een bloeiende tuin worden. Hoop stelt niet teleur!".

***

"Hoop stelt niet teleur. Optimisme stelt teleur, hoop niet!".

***

"Wanneer wij de bodem van onze ellende en zwakheid hebben bereikt, geeft de verrezen Christus de kracht om weer op te staan. Als wij ons aan Hem toevertrouwen, redt ons zijn genade! De gekruisigde en verrezen Heer is de volle openbaring van de barmhartigheid, die aanwezig en werkzaam is in de geschiedenis". .

***

"Ten opzichte van de gekwelde kreet van barmhartigheid en vrede voelen wij vandaag dat tot ieder van ons de vertrouwvolle uitnodiging van Jezus wordt gericht: ‘Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend ook Ik u'".

***

"De weg die de verrezen Meester ons wijst, is éénrichtingsverkeer, gaat verder in één richting: buiten onszelf treden, erop uitgaan om te getuigen van de genezende kracht van de liefde die ons heeft veroverd".

***

"De Heer, die met de verrijzenis de angst en vrees die ons gevangen houden, heeft overwonnen, wil onze gesloten deuren wagenwijd openzetten en ons zenden".

***

"Christus, die uit liefde door de gesloten deuren van de zonde, van de dood en de onderwereld is binnengekomen, wil Hij ook bij ieder binnenkomen om de gesloten deuren van het hart wagenwijd open te zetten".

***

"Door de werken van lichamelijke en geestelijke barmhartigheid, met eenvoudige en sterke, soms zelfs onzichtbare gebaren kunnen wij allen bezoeken die in nood verkeren, door de tederheid en de vertroosting van God te brengen".

***

"Wij zijn allen geroepen levende schrijvers van het evangelie te worden, brengers van de Blijde Boodschap aan iedere man en vrouw van vandaag. Wij kunnen dit doen door de lichamelijke en geestelijke werken van barmhartigheid in praktijk te brengen, die de levensstijl van een christen zijn".

***

"Het evangelie van de barmhartigheid blijft een open boek, waarin men de tekenen van de leerlingen van Christus, de concrete gebaren van liefde, die het beste getuigenis van barmhartigheid zijn, moet blijven schrijven".

***

"Galilea van de mensen, horizon van de Verrezene, horizon van de Kerk; intens verlangen naar ontmoeting... Laten wij op weg gaan!".

***

"Zonder vrees naar Galilea terugkeren is geen terugkeer achterwaarts, geen nostalgie. Het is terugkeren naar de eerste liefde, om het vuur te ontvangen dat Jezus heeft ontstoken in de wereld, en het aan allen tot aan de uiteinde der aarde te brengen".

***

"Terugkeren naar Galilea betekent de herinnering herstellen aan het ogenblik dat zijn ogen zich met die van mij hebben gekruist, het ogenblik dat Hij mij heeft doen voelen dat Hij mij liefhad".

***

"In mijn leven als christen is er na het doopsel ook een ander Galilea, een existentiëler Galilea: de ervaring van de persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus, die mij heeft geroepen om Hem te volgen en aan zijn zending deel te nemen".

***

"Terugkeren naar Galilea betekent vóór alles daarheen terugkeren, naar het gloeiend hete punt waar de genade van God mij aan het begin van de weg heeft geraakt. En aan die vonk kan ik het vuur voor vandaag, voor iedere dag aansteken en warmte en licht aan mijn broeders en zusters brengen".

***

"Galilea is de plaats van de eerste roeping, waar alles was begonnen!. Daarheen terugkeren, terugkeren tot de plaats van de eerste roeping. Aan de oever van het meer waar Jezus langs was gekomen, terwijl de vissers bezig waren hun netten in orde te brengen. Hij had hen geroepen en zij hadden alles achtergelaten en waren Hem gevolgd".

***

"Het bericht verspreidt zich: Jezus is verrezen, zoals Hij had voorzegd... En ook dat gebod om naar Galilea te gaan hadden de vrouwen tweemaal eerder gehoord, eerst van de engel, vervolgens van Jezus zelf: laten zij naar Galilea gaan, daar zullen zij Mij zien. Vreest niet en gaat naar Galilea".

***

"Het evangelie van de verrijzenis van Jezus Christus begint met de gang van de vrouwen naar het graf bij de dageraad van de dag na de sabbat. Zij gaan naar het graf om het lichaam van de Heer te eren, maar vinden het geopend en leeg. Een engel zegt tegen hen: "Hij is verrezen uit de doden en gaat u voor naar Galilea".

***

"Met zijn vernedering nodigt Jezus ons uit zijn weg te gaan. Laten wij de blik op Hem richten, vragen wij om de genade tenminste iets van dit mysterie van zijn vernietiging voor ons te begrijpen; en laten wij zo in stilte het mysterie van deze Week overwegen".

***

"Als het mysterie van het kwaad onpeilbaar is, is de werkelijkheid van de Liefde oneindig, die Christus heeft beleefd en zelfs tot het graf en de onderwereld is gegaan, al onze smart op zich heeft genomen om haar te verlossen door licht in de duisternis, leven in de dood, liefde in de haat te brengen".

***

"Eenzaamheid, laster en verdriet zijn nog niet het toppunt van zijn ontluistering. Om in alles met ons solidair te zijn ervaart Hij op het kruis ook het mysterieuze verlaten worden door de Vader. In de verlatenheid bidt Hij echter en vertrouwt Hij zich toe: "Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest".

***

"Wij kunnen niet liefhebben zonder ons eerst door Hem te laten liefhebben, zonder zijn verrassende tederheid te ervaren en zonder te aanvaarden dat ware liefde in concrete dienstbaarheid bestaat".

***

"Niets kon het enthousiame voor de intocht van Jezus tegenhouden; laat niets ons verhinderen in Hem de bron van onze vreugde te vinden, de ware vreugde die blijft en vrede geeft; omdat alleen Jezus ons redt uit de strikken van zonde, dood, angst en droefenis".

***

"De enige weg van het heil is de dwaasheid van het kruis, dat wil zeggen de vernietiging van de Zoon van God, van het zich klein maken".

***

"Het heil komt alleen maar van het kleine, van de eenvoud van de dingen van God. En wanneer Jezus het voorstel van de weg van het heil doet, heeft Hij het nooit over grote dingen, maar alleen maar over kleine dingen".

***

"In onze verbeelding moet het heil komen van iets groots, iets geweldigs: alleen de machtigen, zij die kracht hebben, die geld hebben, die macht hebben, die kunnen ons redden. Gods plan is integendeel iets anders".

***

"Wanneer je naam alleen maar een een adjectief is, dan komt dat, omdat je inhoud, kracht hebt verloren. Men zegt dus van iemand: die is rijk, die is machtig, die kan alles doen... Het gebeurt vaak dat wij ertoe worden gebracht mensen met een adjectief te noemen, niet bij naam, omdat zij geen inhoud hebben".


***

"Moge de Heer ons deze wijsheid geven dat wij goed begrijpen waar het verschil ligt tussen zeggen en doen, en moge Hij ons de weg van het doen leren en ons helpen deze weg te gaan".

***

"Op de laatste dag zal de Heer ons naar concrete dingen vragen. Want dat is een chirstelijk leven. Alleen zeggen brengt ons integendeel tot ijdelheid, dat doen alsof men christen is. Maar nee, zo is men geen christen!".

***

"Wat zal de Heer ons op de laatste dag  vragen - want wij allen hebben er een -? Zal Hij tegen ons zeggen: ‘Wat hebben jullie over Mij gezegd?'. Nee! Hij zal ons vragen naar de dingen die wij hebben gedaan. Kortom, Hij zal ons naar concrete dingen vragen".

***

"De barmhartigheid van de Heer gaat hen tegemoet die de moed hebben zich met Hem te vergelijken, maar dan wel te vergelijken aangaande de waarheid, de dingen die ik doe of die ik niet doe, om mij te corrigeren".

***

"Het geloof is de grootste erfenis die een mens kan achterlaten".

  ***

"Het doel van de heiligheid die God zijn kinderen schenkt, schenkt Hij aan de Kerk, komt door middel van de vernedering van zijn Zoon, die zich laat bedeligen, die zich ten onrechte op het kruis laat brengen. En deze Zoon van God die zich vernedeert, is de weg van de heiligheid".

***

"De nederigheid kan een hart alleen maar via vernederingen bereiken: er is geen nederigheid zonder vernederingen. En als je niet in staat bent sommige vernederingen in je leven te dragen, ben je niet nederig".

***

"Als een christen er de voorkeur aan geeft niet het licht van Christus te laten zien en de voorkeur geeft aan de eigen duisternis, dan mist hij iets en is hij geen complete christen. Een deel van hem is bezet, de duisternis treedt in zijn hart binnen, omdat hij bang is voor het licht en hij de voorkeur geeft aan idolen".

***

"De Kerk kan zonder bisschop niet verder gaan. Daarom is het gebed van ons allen voor onze bisschoppen een plicht, maar een plicht van liefde, een plicht van kinderen ten opzichte van hun vader, een plicht van broeders en zusters, opdat het gezin verenigd blijft in het belijden van de levende en verrezen Jezus Christus".

***

"Het is belangrijk de Heer te vragen: ‘Heer, zorg voor mijn bisschop; zorg voor alle bisschoppen en stuur ons bisschoppen die ware getuigen zijn, bisschoppen die bidden, en bisschoppen die ons met hun prediking helpen het evangelie te begrijpen, er zeker van te zijn dat Gij, Heer, leeft, onder ons bent".

***

"Bidden en het evangelie verkondigen, dat zijn nu juist de twee taken die de pilaren van de Kerk sterk maken. Als deze pilaren verzwakken, omdat de bisschop zich met andere dingen bezighoudt, verzwakt ook de Kerk, lijdt zij. Het volk van God lijdt, juist omdat de pilaren zwak zijn".

***

"De eerste opgave van een bisschop is bij Jezus te zijn met het gebed. De eerste taak van de bisschop is immers niet pastorale plannen te maken... nee, nee! Het is bidden: dat is de eerste taak, terwijl de tweede taak is getuige zijn, dat wil zeggen  prediken: het heil prediken dat de Heer Jezus ons heeft gebracht".

***

"Wij bisschoppen hebben deze verantwoordelijkheid van het getuigen zijn: getuigen dat de Heer Jezus leeft; is verrezen; met ons meegaat; ons redt; zijn leven heeft gegeven voor ons; onze hoop is; ons altijd opneemt en ons vergeeft. Ons leven moet dit zijn: een waar getuigenis van de verrijzenis van Christus".

***

"De liturgie van de Kerk noemt met verwijzing naar enkele uitdrukkingen bij Paulus de twaalf de pilaren van de Kerk. En de bisschoppen zijn de pilaren van de Kerk. Die uitverkiezing van Matthias is de eerste bisschopswijding van de Kerk geweest".

***

"De twaalf zijn aangesteld om met Hem te zijn en om hen uit te sturen om te prediken met de macht duivels uit te drijven. Het is de belangrijkste groep die Jezus heeft gekozen. Juist die twaalf zijn de eerste bisschoppen, de eerste groep bisschoppen".

***

"Jezus riep onder de mensen die Hem volgden, tot zich wie Hij wilde. Jezus heeft gekozen wie Hij wilde. En Hij stelde er nu twaald aan en die noemde Hij apostelen".

***

"Ik nodig mezelf - en allen - uit om te onderzoeken of er in mijn hart iets is dat is toe te schrijven aan jalousie of afgunst, die altijd tot de dood leidt, en mij verhindert gelukkig te zijn. Want deze ziekte leidt er altijd toe naar hetgeen de ander aan goeds heeft, te kijken, alsof het ten nadele van jezelf was".

***

"Hoe vaak doodt men in onze gemeenschappen uit jalousie met de tong. Zo gebeurt het dat iemand afgunstig is op een ander en het gekletst begint: en geklets doodt".

***

"Afgunst is een lelijk ding"! En in het hart groeit de jalouzie of de afgunst en verstikt het goede gras. En zo doet alles dat het hart schaduw lijkt te geven, het kwaad: het is niet rustig. Het is een gekweld hart, het is een lelijk hart. En een afgunstig hart leidt tot doden, tot de dood".

***

"Op de weg van een christen, op de weg die de Heer uitnodigt te gaan, is geen enkele heilige zonder verleden, en ook geen zondaar zonder toekomst".

***

"Wij zijn zo vaak slaaf van de schone schijn, van de dingen die schijnen, en wij laten ons door deze dingen voortdrijven: "Maar dat lijkt...". Maar de Heer kent de waarheid".

***

"De werking van de genade ontstaat en groeit in een persoon en een volk dat in staat is zich te herinneren. Dit heeft zijn wortels in het verleden, dat in licht en duisternis het heden heeft voortgebracht".

***

"Dit is het wezenlijke van het christendom: de herscheppende en belangeloze liefde van God verspreiden met een houding van welkom en barmhartigheid jegens allen, opdat ieder de tederheid van God kan ontmoeten en volheid van leven kan hebben".

***

"Dit is de logica die de zending van Jezus en de zending van de Kerk leidt: op zoek gaan, mannen en vrouwen vissen, niet om proselitisme te bedrijven, maar om voor allen de volle waardigheid en vrijheid te herstellen door middel van de vergeving van de zonden".

***

"Het is steeds Jezus die de eerste stap zet: Hij strekt zijn hand naar ons uit om ons weer uit de afgrond waarin onze trots ons heeft doen vallen, naar boven te laten komen en ons uitnodigt de troostende waarheid van het evangelie aan te nemen en de wegen van het goede te gaan".

***

"Het profetisch ambt van Jezus bestaat hierin: in het verkondigen dat geen enkele menselijke omstandigheid een reden van uitsluiting van het hart van de Vader mag zijn en dat het enige voorrecht in de ogen van God is geen voorrechten te hebben, geen peetvaders te hebben, in zijn handen gelegd te zijn".

***

"De evangelisatie van de armen heeft prioriteit: het gaat er niet alleen om maatschappelijke bijstand te verlenen, en nog minder politiek te bedrijven. Het gaat erom de kracht van het evangelie van God aan te reiken, die de harten bekeert, de wonden geneest, de menselijke en maatschappelijke betrekkingen verandert volgens de logica van de liefde".

***

"Christen zijn en missionaris zijn is hetzelfde. Het evangelie verkondigen met het woord en eerst met het leven is het belangrijkste doel van de christengemeenschap en ieder lid ervan".

***

"Nieuwe wijn in nieuwe zakken! Omdat voor de nieuwigheden van de Geest, de verrassingen van God ook de gewoonten zich moeten vernieuwen".

***

"De christen die zich verbergt achter ‘dat hebben wij altijd zo gedaan'... begaat een zonde, door een afgodendienaar en opstandeling te worden en een leven dat half half wordt opgelapt, omdat hij zijn hart sluit voor de nieuwigheden van de Heilige Geest".

***

"Wij pausen, bisschoppen, priesters, zusters zetten de Kerk niet voort, maar dat doen de heiligen! De heiligen zijn degenen die de moed hebben te geloven dat God de Heer is en alles kan doen".

***

"Wanneer medelijden in het hart ontbreekt, denkt men altijd verkeerd, oordeelt men altijd verkeert, misschien om onszelf te rechtvaardigen".

***

"De dienst aan de naaste, aan de broeder, aan de zuster die behoeftig is, is een teken dat wij op de weg van de goede geest zijn, dat wil zeggen op de weg van het Woord van God, die mens is geworden".

***

"Wij kunnen nog zoveel pastorale plannen maken, nieuwe methodes uitdenken om de mensen te benaderen, maar als wij niet de weg van de Zoon van God gaan, die mens is geworden om met ons te gaan, zijn wij niet op de weg van de goede geest. Wat meer is, het is de antichrist de overheerst, de mondaniteit, de geest van de wereld".

***

"De Heer opent met zijn tederheid zijn hart, hij opent zijn liefde voor ons. De Heer is allergisch voor starheid. Laten wij deze ervaring van barmhartigheid, vrede en hoop koesteren gedurende de weg die wij afleggen in het licht van het jubileumjaar".

***

"De grootste barmhartigheid is gelegen in het feit dat Hij met zijn aanwezigheid en gezelschap te midden van ons is. Hij gaat met ons mee, Hij toont ons de weg van de liefde, Hij tilt ons op, wanneer wij vallen, Hij steunt ons bij onze inspanningen, Hij begeleidt ons in alle omstandigheden van ons bestaan".

***

"Hoe groot en ernstig de zonden van de wereld ook mogen zijn, de Geest, die het aanschijn der aarde vernieuwt, maakt het wonder van een menselijker leven vol vreugde en hoop mogelijk".

***

"Geen enkele zonde kan zijn barmhartige nabijheid uitwissen, noch Hem verhinderen zijn genade van bekering in werking te stellen, als wij deze maar inroepen. Wat meer is, de zonde zelf laat met nog meer kracht de liefde van God de Vader stralen die om de slaaf los te kopen zijn Zoon heeft geofferd".

***

“God heeft al onze broosheid met ons willen delen; Hij heeft onze menselijke toestand willen ervaren en daarbij zelfs met het kruis al het leed van het menselijk bestaan op zich willen nemen”.

***

"Het woord "barmhartigheid" bestaat uit twee woorden: "barm" (van erbarmen) en hart. Het hart wijst op het vermogen om lief te hebben; de barmhartigheid is de liefde die de ellende van de persoon omarmt".

***

"Laten wij iedere vorm van angst en vrees opgeven, omdat die niet past bij wie wordt bemind; laten wij veeleer de vreugde beleven van de oontmoeting met de genade die alles verandert".

***

"Wij moeten barmhartigheid boven oordeel stellen en Gods oordeel zal in ieder geval altijd in het licht van zijn barmhartigheid zijn".

***

"Als alles verbannen zou blijven naar de zonden, zouden wij de meest wanhopigen onder de schepselen zijn, terwijl de belofte van de overwinning van de liefde van Christus alles in de barmhartigheid van de Vader insluit".

***

"Er is altijd de neiging van de ongehoorzaamheid en die komt tot uitdrukking in het feit dat wij ons leven onafhankelijk van de wil van God willen plannen. Dat is de vijandschap die voortdurend het leven van de mens aanvalt om hen tegenover God tee plaatsen".

***

"Door naar haar te kijken ontdekken wij dat zij die God prees, omdat ‘Hij heersers hun troon ontneemt' en ‘rijken heenzendt met lege handen' (Luc. 1, 52.53), dezelfde is die huiselijke warmte garandeert voor ons zoeken naar gerechtigheid".

***

"Er is een mariale stijl in de evangeliserende activiteit van de Kerk. In haar zien wij dat nederigheid en tederheid geen deugden zijn van de zwakken, maar van de sterken, die het niet nodig hebben de ander slecht te behandelen om zich belangrijk te voelen".

***

"Wij vragen aan de moeder van het levende Evangelie dat zij ten beste spreekt, opdat deze uitnodiging tot een nieuwe fase van de evangelisatie door heel de kerkgemeenschap wordt aangenomen. Haar buitengewone pelgrimstocht van het geloof is een voortdurend referentiepunt voor de Kerk".

***

"Wij kunnen zeggen dat het hart van God wordt geroerd door de voorspraak, maar dat Hij er in werkelijkheid op vooruitloopt. Wat wij met onze voorspraak kunnen doen, is dat zijn macht, zijn liefde en zijn trouw zich duidelijker openbaren in het volk".

***

"De grote mannen en vrouwen van God zijn grote voorsprekers geweest. De voorspraak is als een ‘zuurdeeg' binnen de Drie-eenheid. Het is een ingaan in de Vader en het ontdekken van nieuwe dimensies die de concrete situaties verlichten en veranderen".

***

"Er is echter geen grotere vrijheid dan zich te laten dragen door de Geest door ervan af te zien alles te berekenen en te controleren, en het Hem mogelijk te maken ons te verlichten, te leiden, te drijven waarheen Hij wil".

***

"Om het missionaire vuur levend te houden is een vastberaden vertrouwen in de Heilige Geest noodzakelijk, omdat Hij onze zwakheid te hulp komt".

***

"Misschien maakt de Heer gebruik van onze inzet om zegeningen uit te storten op een andere plaats in de wereld, waar wij nooit heen zullen gaan. De Heilige Geest werkt, zoals Hij wil, wanneer Hij wil en waar Hij wil; wij offeren ons op met toewijding, maar zonder de pretentie te hebben opvallende resultaten te zien".

***

“Soms komt het ons voor dat wij met onze krachtsinspanningen geen resultaat hebben bereikt, maar de zending is geen handel of een bedrijfsproject, het is evenmin een humanitaire organisatie, het is geen evenement om te tellen hoeveel mensen dankzij onze propaganda eraan hebben deelgenomen; het is iets veel diepers, dat zich aan iedere meting onttrekt”.

***

"Het gevoel voor het mysterie is het zeker weten dat wie zich uit liefde aan God aanbiedt en zich aan Hem geeft, zeker vruchtbaar zal zijn. Die vruchtbaarheid is vaak onzichtbaar, ongrijpbaar, kan niet worden gemeten. Iemand is zich er heel goed van bewust dat zijn leven vrucht zal dragen, maar zonder te pretenderen dat hij weet hoe, of waar, of wanneer".

***

"God kan handelen in iedere omstandigheid, ook te midden van schijnbare mislukkingen, omdat ‘wij deze schat in aarden potten dragen' (2 Kor. 4, 7). Deze zekerheid is wat men noemt het gevoel voor het mysterie".

***

"De verrijzenis van  Christus brengt op iedere plaats kiemen van deze nieuwe wereld voort; en ook al worden zij afgesneden, zij schieten steeds weer op, omdat de verrijzenis van de Heer reeds het geheime verloop van deze geschiedenis heeft doordrongen, omdat Jezus niet tevergeefs is verrezen".

***

"De verrijzenis van Jezus is niet iets van het verleden; zij bevat een levenskracht die de wereld heeft doordrongen. Waar het lijkt dat alles dood is, verschijnen overal opnieuw de kiemen van de verrijzenis".

***

"Het is mooi gelovig volk van God te zijn. En wij bereiken de volheid, wanneer wij de muren neerhalen en ons hart zich vult met gezichten en namen!".

***

"Men leeft niet beter door weg te vluchten van de ander, zich te verbergen, te weigeren samen te delen, als men zich verzet om te geven, als men zich opsluit in gemakzucht. Dat is niets anders dan een langzame zelfmoord".

***

"De inzet voor de evangelisatie verrijkt de geest en het hart, hij doet geestelijke horizonten voor ons opengaan, hij maakt ons gevoeliger voor het herkennen van het werken van de Geest, hij doet ons buiten onze beperkte geestelijke  schema's treden".

***

"De inzet voor de evangelisatie verrijkt de geest en het hart, hij doet geestelijke horizonten voor ons opengaan, hij maakt ons gevoeliger voor het herkennen van het werken van de Geest, hij doet ons buiten onze beperkte geestelijke  schema's treden".

***

"Wanneer wij de mystiek beleven de ander te naderen met de bedoeling zijn welzijn te zoeken, dan verruimen wij ons innerlijk om de mooiste geschenken van de Heer te ontvangen. Telkens wanneer wij een menselijk wezen in liefde ontmoeten, worden wij in staat gesteld steeds iets nieuws te ontdekken met betrekking tot God".

***

"Soms voelen wij de verleiding christen te zijn, maar daarbij wel een verstandige afstand van de wonden van de Heer te bewaren. Maar Jezus wil dat wij de menselijke ellende aanraken, dat wij het lijdende lichaam van de anderen aanraken".

***

"Om authentieke verkondigers van het Evangelie te zijn is het ook noodzakelijk het geestelijk genoegen te ontwikkelen om het leven van de mensen nabij te blijven, en wel zozeer dat men ontdekt dat dat de bron wordt van een hogere vreugde. De zending is een hartstocht voor Jezus, maar tegelijkertijd ook een hartstocht voor zijn volk".

***

"Als iemand de aanwezigheid van Jezus niet ontdekt in het hart zelf van de missionaire onderneming, verliest hij snel het enthousiasme en houdt op zeker te zijn van wat hij doorgeeft, ontbreekt hem kracht en hartstocht. En een persoon die niet overtuigd, enthousiast, zeker, verliefd is, overtuigt niemand".

***

"De ware missionaris, die nooit ophoudt leerling te zijn, weet dat Jezus met hem mee gaat, met hem spreekt, met hem ademt, met hem werkt. Hij ervaart de levende Jezus met hem te midden van de missionaire inzet".

***

"Het is niet hetzelfde een wereld veeleer trachten op te bouwen met zijn Evangelie dan het alleen maar met de eigen rede te doen. Wij weten goed dat het leven met Jezus veel voller wordt en dat het met Hem gemakkelijker is de zin van alles te vinden".

***

"Het is niet hetzelfde met Hem te gaan of op de tast te gaan, het is niet hetzelfde naar Hem te kunnen luisteren of zijn Woord te negeren, het is niet hetzelfde Hem te kunnen aanschouwen, te vereren, in Hem te rusten of het niet te kunnen doen".

***

"Soms verliezen wij het enthousiasme voor de zending en vergeten dan dat het Evangelie beantwoordt aan de diepste noden van de personen, omdat wij allen zijn geschapen voor hetgeen het Evangelie ons voorhoudt: de vriendschap met Jezus en de broederlijke liefde".

***

"Soms verliezen wij het enthousiasme voor de zending en vergeten dan dat het Evangelie beantwoordt aan de diepste noden van de personen, omdat wij allen zijn geschapen voor hetgeen het Evangelie ons voorhoudt: de vriendschap met Jezus en de broederlijke liefde".

***

"De beste motivatie om te besluiten het Evangelie mee te delen is het met liefde te overwegen, te blijven stilstaan bij de bladzijden ervan en het met het hart te lezen. Als wij het op deze wijze benaderen, verbaast ons de schoonheid ervan, fascineert het ons telkens weer".

***

"Wat is echter de liefde die niet de noodzaak voelt om over de geliefde persoon te spreken, hem voor te stellen, hem te doen kennen?".

***

"De eerste motivering om te evangeliseren is de liefde van Jezus die wij hebben ontvangen, de ervaring door Hem te zijn gered, die ons ertoe aanzet Hem steeds meer lief te hebben".

***

"Op ieder ogenblik in de geschiedenis is de menselijke zwakheid aanwezig, het ongezonde zoeken naar zichzelf, het gemakzuchtige egoïsme en uiteindelijk de begeerte die ons allen bedreigt. Die werkelijkheid is altijd aanwezig. Laten wij dus niet zeggen dat het vandaag moeilijker is; het is anders".

***

"Er is het gevaar dat sommige ogenblikken van gebed een excuus worden om te vermijden dat men zijn leven inzet voor de zending, omdat de privatisering van de levensstijl de christenen ertoe kan brengen hun toevlucht te zoeken in een valse spiritualiteit".

***

"Men moet de verleiding van een intimistische en individualistische spiritualiteit afwijzen, die behalve dat zij slecht samengaat met de logica van de menswording, slecht zou samengaan met de eisen van de liefde"".

***

"Zonder langere ogenblikken van aanbidding, biddende ontmoeting met het Woord, oprechte dialoog met de Heer verliezen taken gemakkelijk hun betekenis, verzwakken wij door vermoeidheid en moeilijkheden en dooft het enthousiasme".

***

"Het is altijd noodzakelijk een innerlijke ruimte te bewaren die de inzet en activiteit een christelijke zin geeft".

***

"Vanuit het standpunt van de evangelisatie zijn noch mystiek aanbod zonder een sterk sociale en  missionair engagement, noch sociale en pastorale betogen en praktijken zonder een spiritualiteit die het hart verandert, van nut".

***

"Men werkt in het klein met wat dichtbij is, maar met een ruimer perspectief".

***

"Men moet de blik altijd verruimen om een groter goed dat ons allen weldaden kan verschaffen, te herkennen. Men moet dat echter doen zonder dat er sprake is van vlucht, van ontworteling".

***

"Het geheel is meer dan het deel, en is ook meer dan een eenvoudige som van de delen. Men moet dus niet al te zeer bezeten zijn van bijzondere kwesties met een beperkte omvang".

***

"De werkelijkheid gaat boven het idee. Dit criterium houdt verband met de menswording van het Woord en het in praktijk brengen ervan: ‘Hieraan onderkent gij de Geest van God: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus werkelijk mens is geworden, is van God' (1Joh. 4, 2)".

***

"Wat engageert, is de door de redenering verlichte werkelijkheid. Men moet van een formeel nominalisme overgaan naar een harmonieuze objectiviteit. Anders manipuleert men de waarheid, alsof de cosmetica de zorg voor het lichaam vervangt".

***

"Het idee - de conceptuele uitwerkingen - heeft als functie de werkelijkheid te vatten, te begrijpen en te leiden. Een idee dat losstaat van de werkelijkheid, doet inefficiënte vormen van idealisme en nominalisme ontstaan, die hoogstens classificeren of definiëren, maar niet engageren".

***

"Aan te nemen dat de werkelijkheid boven het idee gaat houdt in dat men verschillende vormen van het camoufleren van de werkelijkheid moet vermijden: vormen van engelachtig purisme, vormen van totalitarisme van het relativisme, vormen van verklarend nominalisme, meer formele dan werkelijke plannen, vormen van antihistorisch fundamentalisme, ethische systemen zonder goedheid, vormen van intellectualisme zonder wijsheid".

***

"Het is gevaarlijk te leven in het rijk van het woord alleen, van het beeld, van het sofisme. Hieruit leidt men af dat het nodig is een derde principe aan te nemen: de werkelijkheid gaat boven het idee".

***

"Er bestaat ook een bipolaire spanning tussen het idee en de werkelijkheid. De werkelijkheid is er eenvoudigweg, het idee wordt uitgewerkt. Tussen de twee moet voortdurend een dialoog tot stand worden gebracht en daarbij moet worden vermeden dat het idee zich uiteindelijk losmaakt van de werkelijkheid".

***

"De boodschap van vrede is niet die van een vrede waarover is onderhandeld, maar de overtuiging dat de eenheid van de Geest alle verschillen met elkaar in overeenstemming brengt. Zij gaat ieder conflict te boven in een nieuwe, veelbelovende synthese".

***

"De boodschap van vrede is niet die van een vrede waarover is onderhandeld, maar de overtuiging dat de eenheid van de Geest alle verschillen met elkaar in overeenstemming brengt. Zij gaat ieder conflict te boven in een nieuwe, veelbelovende synthese".

***

"De evangelische boodschap begint altijd met de vredesgroet en de vrede bekroont en verstevigt op ieder ogenblik de relaties tussen de leerlingen. Vrede is mogelijk, omdat de Heer de wereld en haar voortdurende conflictsituatie heeft overwonnen door vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten".

***

"Christus heeft alles in zich verenigd: hemel en aarde, God en mens, tijd en eeuwigheid, vlees en geest, persoon en maatschappij. Het onderscheidingsteken van deze eenheid en verzoening van alles in zich is de vrede. Christus is onze vrede".

***

"Het is noodzakelijk een principe aan te nemen dat onontbeerlijk is om maatschappelijke vriendschap op te bouwen: de eenheid gaat boven het conflict".

***

De meest geschikte manier, om zich tegenover het conflict op te stellen, is accepteren het conflict te verdragen, het op te lossen en het te veranderen in een verbindingsschakel van een nieuw proces”.

***

"Anderen gaan het conflict zozeer aan dat ze erin gevangen blijven, de horizon uit het oog verliezen, de eigen verwarring en ontevredenheid projecteren op de instellingen en eenheid zo onmogelijk wordt".

***

"Waar het een conflict betreft, kijken sommigen hier eenvoudigweg naar en gaan verder, alsof er niets aan de hand is. Zij willen er niets mee te maken hebben om met hun leven verder te kunnen gaan".

***

"Het conflict kan niet worden genegeerd of verheeld. Het moet worden geaccepteerd. Maar als wij hierin verstrikt blijven, verliezen wij het perspectief, beperken zich de horizonten en blijft de werkelijkheid zelf versplinterd. Wanneer wij in een conflictsituatie blijven steken, verliezen wij de zin voor de diepe eenheid van de werkelijkheid".

***

"De parabel van de tarwe en het onkruid beschrijft een belangrijk aspect van de evangelisatie, dat erin bestaat te laten zien hoe de vijand de ruimte van het Rijk kan bezetten en schade kan aanrichten met het onkruid, maar wordt overwonnen door de goede kwaliteit van de tarwe, die zich mettertijd openbaart".

***

"De Heer zelf gaf in zijn aardse leven zijn leerlingen vaak te verstaan dat er dingen waren die zij nog niet konden begrijpen, en dat het noodzakelijk was op de Heilige Geest te wachten".

***

"Het gaat erom de voorrang te geven aan activiteiten die een nieuwe dynamiek in de maatschappij voortbrengen en andere personen en groepen erbij betrekken die ze zullen voortzetten, opdat zij bij belangrijke historische gebeurtenissen vrucht dragen. Zonder angst, maar met duidelijke en vasthoudende overtuigingen".

***

"Voorrang geven aan de tijd betekent zich meer bezig houden met het beginnen van processen dan met het bezitten van ruimte. De tijd ordent de ruimte, hij verlicht haar en verandert haar in een schakel van een keten in voortdurende groei, zonder weg terug".

***

"Voorrang geven aan de ruimte leidt ertoe dat men er gek van wordt om alles op het huidige ogenblik op te lossen, om te trachten bezit te nemen van alle ruimte van de macht en zelfbevestiging. Het betekent de processen te kristalliseren en de pretentie te hebben deze tot stilstand te brengen".

***

"De tijd gaat boven ruimte. Dit principe maakt het mogelijk op lange termijn te werken zonder de obsessie van onmiddellijke resultaten. Het helpt moeilijke en ongunstige situaties of de veranderingen in de plannen die de dynamiek van de werkelijkheid oplegt, te verdragen".

***

"Een vrede die niet ontstaat als de vrucht van de integrale ontwikkeling van allen, zal ook geen toekomst hebben en altijd zaad van nieuwe conflicten en verschillende vormen van geweld zijn".

***

"Vrede beperkt zich niet tot een afwezigheid van oorlog, de vrucht van een steeds wankel evenwicht van de krachten. Men bouwt er dag voor dag aan in het nastreven van een door God gewilde orde, die een volmaaktere gerechtigheid onder de mensen met zich meebrengt".

***

"Vrede beperkt zich niet tot een afwezigheid van oorlog, de vrucht van een steeds wankel evenwicht van de krachten. Men bouwt er dag voor dag aan in het nastreven van een door God gewilde orde, die een volmaaktere gerechtigheid onder de mensen met zich meebrengt".

***

"Het is niet progressief te pretenderen de problemen op te lossen door een menselijk leven te elimineren. Het is echter ook waar dat wij weinig hebben gedaan om op gepaste wijze de vrouwen te begeleiden die zich in zeer moeilijke omstandigheden bevinden, waar abortus zich aan hen voordoet als een snelle oplossing voor hun diepe zorgen".

***

"Het verdedigen van het ongeboren leven is echter ten nauwste verbonden met het verdedigen van ieder menselijk recht. Het veronderstelt de overtuiging dat een menselijk wezen altijd heilig en onschendbaar is, in iedere situatie en iedere fase van zijn ontwikkeling. Het is een doel op zich en nooit een middel om andere moeilijkheden op te lossen".

***

"Onder deze zwakken, voor wie de Kerk in het bijzonder zorg wil dragen, zijn ook de ongeboren kinderen, die de meest kwetsbaren en onschuldigen van allen zijn, aan wie men vandaag de menselijke waardigheid wil ontzeggen om met hen te kunnen doen wat men wil, door hun het leven te ontnemen".

***

"Dubbel zo arm zijn de vrouwen die leven in een situatie van uitsluiting, mishandeling en geweld, omdat zij vaak minder mogelijkheden hebben om hun rechten te verdedigen".

***

"Doe maar niet alsof er niets aan de hand is. Er zijn vele vormen van medeplichtigheid. De vraag geldt voor iedereen! In onze steden heeft deze maffiose en perverse misdaad wortel geschoten en velen hebben handen die druipen van het bloed vanwege een gemakzuchtige en zwijgende medeplichtigheid".

***

"Waar is uw broeder slaaf? Waar is hij die je iedere dag aan het doden bent in de kleine clandestiene fabriek, in het net van de prostitutie, in de kinderen die je gebruikt voor bedelarij, in hem die heimelijk moet werken, omdat zijn papieren niet in orde zijn?".

***

 Mij heeft de situatie van hen die voorwerp van verschillende vormen van mensenhandel zijn, altijd verdriet gedaan. Ik zou willen dat men luisterde naar de kreet van God die ons allen vraagt: ‘Waar is uw broer?’”.

  ***

"Het is absoluut noodzakelijk aandacht te schenken aan nieuwe vormen van armoede en broosheid, waarin wij geroepen zijn de lijdende Christus te herkennen, ook als dit ons blijkbaar geen tastbare en onmiddellijke voordelen brengt".
***

"Jezus, de verkondiger van het Evangelie bij uitstek en het Evangelie in persoon, identificeert zich in het bijzonder met de kleinsten. Dit herinnert ons eraan dat wij christenen allen geroepen zijn om zorg te dragen voor de meest brozen van de aarde".

*** 

"Niemand zou moeten zeggen dat hij zich verre houdt van de armen, omdat zijn levenskeuzes met zich meebrengen dat hij meer zorg besteedt aan andere verplichtingen. Dit is een veel voorkomend excuus in de  kringen van academici, ondernemers of mensen met een beroep, en zelfs binnen de Kerk".

*** 

"Wanneer de arme wordt bemind, wordt hij van grote waarde geacht, en dit onderscheidt de authentieke keuze voor de armen van iedere ideologie, van iedere bedoeling om de armen te gebruiken ten dienste van persoonlijke of politieke belangen".

*** 

"Authentieke liefde is altijd contemplatief, zij maakt het ons mogelijk de ander te dienen, niet uit noodzaak of ijdelheid, maar omdat hij mooi is, ondanks alle schijn".

 *** 

"Onze inzet bestaat niet uitsluitend in activiteiten of programma's van ondersteuning of bijstand; wat de Geest in beweging brengt, is niet een overmaat aan activisme, maar vóór alles een op de ander gerichte aandacht door hem als het ware één in wezen met zichzelf te beschouwen". 

***

"De schoonheid zelf van het Evangelie kan door ons niet altijd op gepaste wijze worden getoond, maar er is een teken dat nooit mag ontbreken: de keuze voor de laatsten, voor hen die de maatschappij afzondert en wegwerpt".

***

"Men moet zich altijd herinneren dat de planeet van heel de mensheid en voor heel de mensheid is en dat alleen het feit dat men geboren is op een plaats met minder bronnen of een mindere ontwikkeling, het niet rechtvaardigt dat enkele personen een minder waardig leven hebben".

***

"Een verandering in de structuren die geen nieuwe overtuigingen en houdingen tot stand brengt, zal ervoor zorgen dat die zelfde structuren vroeg of laat corrupt, drukkend en ondoelmatig worden".

***

"Privébezit van de goederen wordt gerechtvaardigd om ze te behoeden en te doen groeien, zodat zij het gemeenschappelijk welzijn beter dienen, en daarom moet solidariteit worden beleefd als een beslissing de arme terug te geven wat hem toekomt".

***

"Doof blijven voor de kreet van de armen, wanneer wij instrumenten van God zijn om naar de arme te luisteren, plaatst ons buiten de wil van de Vader en Zijn plan, want, ‘als die arme zich tegen u op de Heer beroept, wordt gij schuldig bevonden' (Deut. 15, 9)".

***

Iedere christen en iedere gemeenschap is geroepen om instrument van God te zijn voor de bevrijding en de vooruitgang van de armen, zodat zij ten volle kunnen integreren in de maatschappij; dit veronderstelt dat wij volgzaam en oplettend zijn om de kreet van de arme te horen en hem hulp te bieden”.

***

Uit ons geloof in Christus die arm is geworden en altijd de armen en de buitengeslotenen nabij is, vloeit de zorg voort voor de integrale ontwikkeling van degenen die in de maatschappij het meest aan hun lot worden overgelaten”.

***

Wij houden van deze schitterende planeet waar God ons heeft geplaatst, en we houden van de mensen die hem bewonen met al haar drama’s en vermoeienissen, met al haar verlangens en verwachtingen, met haar waarden en broosheden. De aarde is ons gemeenschappelijk huis en wij allen zijn broeders en zusters”.

***

“Een authentiek geloof - dat nooit gemakzuchtig en individualistisch is - houdt altijd een diep verlangen in om de wereld te veranderen, waarden door te geven, iets beters na ons verblijf op aarde achter te laten”.

***

Niemand kan van ons eisen dat wij de godsdienst verbannen naar de verborgen intimiteit van de personen zonder enige invloed op het maatschappelijke en nationale leven, zonder ons te bekommeren om het welzijn van de instellingen van de burgermaatschappij, zonder zich uit te drukken over de gebeurtenissen die de burgers aangaan”.

***

Wij weten dat God het geluk van zijn kinderen ook op deze aarde wil, hoewel zij tot eeuwige volheid zijn geroepen, omdat Hij alle dingen heeft geschapen, opdat allen ervan kunnen genieten”.

***

Het onderricht van de Kerk betreffende bijkomstige situaties is onderworpen aan grotere of nieuwe ontwikkelingen en kunnen onderwerp van discussie zijn, maar kunnen het niet vermijden concreet te zijn, omdat de grote maatschappelijke principes niet louter algemene aanwijzingen blijven die niemand raken”.

***

Wij weten dat de evangelisatie niet volledig zou zijn, als zij geen rekening zou houden met het beroep dat het Evangelie en het concrete, persoonlijke en maatschappelijke leven van de mens voortdurend op elkaar doen. Het betreft het criterium van de universaliteit, aangezien de Vader wil dat alle mensen worden gered”.

 
Website van de missionaire Gemeenschap Redemptor hominis