Italiano Español Nederlands Français
Home
Afdrukken Verzenden naar een vriend


 

 

“Wij hebben behoefte aan een gesprek dat ons allen verenigt, omdat de uitdaging van het milieu die wij meemaken, en de menselijke wortels ervan ons aangaan en ons allen raken”.

*** 

“De jongeren eisen van ons een verandering. Zij vragen zich af hoe het mogelijk is dat men pretendeert aan een betere toekomst te bouwen zonder te denken aan de milieucrisis en het lijden van hen die worden buitengesloten”.

***

“Een bijzondere dankbaarheid verdienen allen die krachtig ervoor strijden om de dramatische gevolgen van het verval van het milieu in het leven van de armsten in de wereld op te lossen”.

***

“De mensheid heeft nog het vermogen samen  te werken om ons gemeenschappelijke huis te bouwen”.

***

“We kunnen zien dat het Woord van God zich niet openbaart als een reeks van abstracte stellingen, maar als een reisgezel, ook voor gezinnen die zich in een crisis bevinden of geconfronteerd worden met lijden”.

***

Het evangelie herinnert ons eraan dat kinderen geen eigendom van het gezin zijn, maar dat ze een eigen levensweg voor zich hebben”.

*** 

“Het evangelie herinnert ons eraan dat kinderen geen eigendom van het gezin zijn, maar dat ze een eigen levensweg voor zich hebben”.

*** 

"Het gezin is de plaats waar de ouders de eerste geloofsleraars voor hun kinderen worden".

***

“De Bijbel beschouwt het gezin als de plaats voor de catechese van kinderen”. 

***

“Een huis wordt omschreven als een plaats waar men binnenshuis geniet van de aanwezigheid van God, van het gemeenschappelijke gebed en bijgevolg van de zegen van de Heer”.

*** 

“Liefde is de ontmoeting met een aangezicht, een ‘jij’ die de goddelijke liefde weerspiegelt”.

***

“De man zoekt een hulp die bij hem past, iemand die in staat is deze eenzaamheid te vullen, wat de nabijheid van de dieren en heel de schepping niet kunnen”.

***

De Drie-ene God is een liefdesgemeenschap en het gezin is er de levende afspiegeling van”.

***

“De vruchtbare relatie van het koppel is een beeld om het mysterie van God te ontdekken en te beschrijven, van fundamenteel belang in de christelijke visie op de Drie-eenheid, die in God, de Vader, de Zoon en de Geest van liefde aanschouwt”. 

***

“De vruchtbare liefde is het symbool van de innerlijke werkelijkheid van God”.

*** 

De Schepper laat ons niet in de steek, Hij zet geen stap terug in zijn plan van liefde”.

*** 

De urgente uitdaging om ons gemeenschappelijke huis te beschermen omvat de bezorgdheid om heel de mensenfamilie te verenigen in het zoeken naar een houdbare en integrale ontwikkeling”.

*** 

“De wereld is meer dan een probleem dat moet worden opgelost, het is een vreugdevol mysterie dat wij met blijde lofprijzing beschouwen”.

*** 

“Als wij zonder openheid voor verbazing en verwondering de natuur en het milieu benaderen, als wij niet meer de taal spreken van schoonheid in onze relatie met de wereld, zullen onze gedragingen die zijn van een overheerser, van een consument of van een pure uitbuiter van de natuurlijke bronnen, die niet in staat is paal en perk te stellen aan zijn directe belangen”.

***

Het is onze nederige overtuiging dat het goddelijke en menselijke elkaar ontmoeten in het kleinste detail van het naadloze kleed van Gods schepping, zelfs in het laatste korreltje stof van onze planeet”.

***

Helaas zijn veel inspanningen om concrete oplossingen te zoeken voor de milieucrisis vaak gefrustreerd door het gebrek aan belangstelling. Gedrag dat ook onder gelovigen de weg voor een oplossing in de weg staat, gaat van de ontkenning van het probleem tot onverschilligheid, gemakzuchtige berusting of blind vertrouwen in technische oplossingen.

*** 

Wij christenen zijn bovendien geroepen de wereld te aanvaarden als een sacrament van gemeenschap, als een wijze van delen met God en de naaste op wereldschaal”.

***

We zullen moeten leren van consumptie over te gaan naar offer, van hebzucht naar edelmoedigheid, van verkwisting naar het vermogen samen te delen. Het is een wijze van liefhebben. Het is bevrijding van angst, hebzucht en afhankelijkheid”.
***

“We worden uitgenodigd de aandacht te vestigen op de ethische en spirituele wortels van de problemen betreffende het milieu, die ons uitnodigen niet alleen oplossingen te zoeken in de techniek, maar ook in een verandering van de mens. Anders zouden wij alleen maar de symptomen aanpakken”.

*** 

“Want een misdaad tegen de natuur is een misdaad tegen onszelf en een zonde tegen God”.

*** 

Het is noodzakelijk dat ieder berouw heeft over de wijze waarop hij de planeet mishandelt, omdat in de mate waarin wij allen kleine ecologische schade veroorzaken, wij geroepen zijn onze kleine of grote bijdrage aan de ontwrichting en de vernietiging van het milieu te erkennen”.

*** 

En de verspilling van de schepping begint waar wij geen enkele instantie meer boven ons erkennen, maar alleen onszelf zien”.

***

De schepping wordt in gevaar gebracht waar wijzelf de laatste instantie zijn, waar het eenvoudigweg ons eigendom is en wij het alleen maar voor onszelf verspillen”.

*** 

De schepping wordt in gevaar gebracht waar wijzelf de laatste instantie zijn, waar het eenvoudigweg ons eigendom is en wij het alleen maar voor onszelf verspillen”.

***

"Het maatschappelijk milieu kent zijn wonden. Maar alle wonden zijn in wezen veroorzaakt door hetzelfde kwaad, namelijk door het idee dat er geen onbetwistbare waarheden bestaan die ons leven leiden, waardoor de menselijke vrijheid geen grenzen kent”. 

***

“De natuurlijke omgeving is vol wonden die door ons onverantwoordelijk gedrag zijn veroorzaakt”. 

***

Het verval hangt van de natuur nauw samen met de cultuur die vorm geeft aan de menselijke samenleving”.

***

Een authentieke menselijke ontwikkeling heeft een moreel karakter en veronderstelt een volledig respect voor de menselijke persoon, maar moet ook aandacht besteden aan de wereld van de natuur”.

***

“Het geweld dat in het door de zonde gewonde hart van de mens aanwezig is, wordt ook zichtbaar in de ziektesymptomen die wij in de bodem, het water, de lucht en de levende wezens gewaarworden.

*** 

Wij zijn opgegroeid met het idee dat wij eigenaar en heer van de aarde waren, bevoegd om haar te plunderen”.

*** 

“Ik kan alleen maar vergeven, als ik voel dat mij is vergeven. Als je niet het bewustzijn hebt dat men je vergeven heeft, zul je nooit kunnen vergeven”.

 ***

“Om in het mysterie van de vergeving binnen te gaan moeten wij ons schamen. Maar dat kunnen wij niet alleen; schaamte is een genade: ‘Heer, moge ik mij schamen over wat ik heb gedaan’. En zo plaatst de Kerk zich voor dit mysterie van de zonde en laat ons een uitweg, gebed, berouw en schaamte, zien”.

 ***

 “Moge Jozef de jongeren – want hij was jong – de jongeren het vermogen geven te dromen, te riskeren en de moeilijke taken op zich te nemen die zij in hun dromen hebben gezien”.

***

“Moge Jozef ons allen het vermogen geven te dromen, omdat wij, wanneer wij grootse dingen, mooie dingen dromen, Gods droom naderen, de dingen die God over ons droomt”.

***

“Ik denk graag aan Jozef als de hoeder van de zwakheden, ook van onze zwakheden. Hij is immers in staat zoveel mooie dingen geboren te laten worden uit onze zwakheden, onze zonden. Hij is de hoeder van zwakheden, opdat ze sterk worden in het geloof”.

  *** 

“Gewoonlijk keert de zondaar op zijn schreden terug, als hij berouw heeft; de ontaarde moeilijk, omdat hij in zichzelf opgelosten is”.

***

“Het is goed zich af te vragen of het drama van zoveel mensen in mijn hart doordringt, of dat ik de rijke ben over wie het evangelie spreekt en tot wiens hart Lazarus nooit doordrong: de honden hadden meer medelijden met hem. En als ik zou zijn als die rijke, zou ik op weg zijn van de zonde naar de ontaarding”. 

*** 

“Ons hart verraadt ons, als wij niet opletten, als wij niet voortdurend waakzaam zijn, als wij lui zijn, als wij lichtzinnig leven. En deze weg is een gevaarlijke weg, het is een glibberige weg, wanneer ik alleen maar vertrouw op mijn hart: omdat dat onbetrouwbaar, gevaarlijk is”.

***

“De keuze tussen twee manieren van leven die vervolgens pijlers van leven worden, komt uit het hart: de vruchtbaarheid van de mens die op de Heer vertrouwt, en de onvruchtbaarheid van de mens die op zichzelf, zijn dingen, zijn wereld, zijn fantasieën of ook op zijn rijkdommen, zijn macht vertrouwt”.

***

“Zich bekeren is niet naar een fee gaan che met haar toverstokje ons moet bekeren: nee! Het is een weg. Het is een weg van zich verwijderen en leren. Het is een weg die moed vraagt om zich te verwijderen van het kwaad en nederigheid om te leren het goede te doen. En die vraagt vooral om concrete dingen”.

***

“De beste manier om de mens zijn plaats te wijzen en een einde te maken aan zijn pretentie een absolute heerser over de aarde te zijn, is weer de figuur van een Vader voor te houden als Schepper en enige heerser over de wereld, omdat de mens anders ernaar zal neigen eigen wetten en eigen belangen aan de werkelijkheid op te leggen”.

***

“Wij kunnen geen spiritualiteit ondersteunen die God de Almachtige en de Schepper vergeet. Op deze wijze zouden wij uiteindelijk andere machten van de wereld aanbidden of ons in de plaats stellen van de Heer, zodat wij zelfs de pretentie hebben de door Hem geschapen werkelijkheid onder de voet te lopen zonder grenzen te kennen”.

  *** 

“Als men werkelijk een ecologie wil opbouwen die het ons mogelijk maakt alles te herstellen wat wij hebben vernietigd, dan mag geen enkele tak van de wetenschap en geen enkele vorm van wijsheid worden verwaarloosd, evenmin die van de godsdienst met haar eigen taal”.

***

"Het wordt noodzakelijk een systeem van normen te scheppen dat onschendbare grenzen bevat en de bescherming van de ecosystemen verzekert, voordat de nieuwe vormen van macht die zijn afgeleid van het technisch-economisch paradigma, uiteindelijk niet alleen de politiek, maar ook de vrijheid en de gerechtigheid verwoesten".

***

“Men moet het bewustzijn versterken dat wij één menselijke familie zijn. Er zijn geen politieke en maatschappelijke grenzen en barrières die het ons veroorloven ons te isoleren en juist daarom is er evenmin ruimte voor de globalisering van de onverschilligheid”.

  ***

“De bodem van de armen van het Zuiden is rijk en weinig vervuild, maar de toegang tot het eigendom van de goederen en de hulpbronnen om te voldoen aan de eigen levensbehoeften wordt hun verboden door een structureel pervers systeem op het gebied van handel en eigendom”.

*** 

“Een ware ecologische benadering wordt altijd een maatschappelijke benadering, die de gerechtigheid moet integreren in de discussies over het milieu, om zowel naar de kreet van de aarde als naar de kreet van de armen te luisteren”.

***

"Het menselijk en natuurlijk milieu gaan samen achteruit en wij zullen niet op een adquate wijze het hoofd kunnen bieden aan de vernietiging van het milieu, als wij geen aandacht besteden aan de oorzaken die verband hebben met het menselijk en maatschappelijk verval".

***

"Aanstoot is iets zeggen en iets anders doen; het is een dubbelleven".

***

“Zo groeit vijandschap onder ons: het begint met iets kleins, jaloersheid, afgunst en vervolgens groeit dit en zien wij het leven alleen maar vanuit dit punt en die splinter wordt voor ons een balk. Zozeer dat vervolgens ons leven daarom draait en de band van broederschap verwoest”.

  ***

“Bij verleiding voert men geen dialoog, maar bidt men: “Help, Heer, ik ben zwak, ik wil mij voor U niet verbergen’”.

*** 

"De verleiding brengt je ertoe je voor de Heer te verbergen en jij gaat weg met je schuld, met je zonde, met je ontaarding, ver van de Heer. Op dat punt is de genade van de Heer noodzakelijk om terug te keren en om vergeving te vragen, zoals de verloren zoon heeft gedaan".

*** 

"Ontaarding begint met weinig, met de dialoog, zoals gebeurt met Eva, die zich gerust voelt stellen door de slang: ‘Maar nee, het is niet waar dat deze vrucht je kwaad zal doen, eet ervan, zij is goed, het is maar een klein iets, niemand merkt het'. En zo vervalt men langzamerhand tot zonde, vervalt men tot ontaarding".

***

"De slang, de duivel is sluw: men kan geen dialoog met de duivel voeren. Wij weten allen bovenal wat de verleidingen zijn, wij weten allen waarom wij allen er hebben: zoveel verleiding van ijdelheid, hoogmoed, hebzucht, gierigheid, zoveel! Maar alle beginnen, wanneer wij tegen onszelf zeggen: men kan, men kan...".

***

"De duivel is een slechte betaler, hij betaalt slecht: het is een bedrieger, hij belooft je van alles en laat je naakt achter. Zeker, Jezus is ook naakt geeindigd, maar op het kruis uit gehoorzaamheid aan de Vader: een andere weg".

*** 

Wanneer de duivel iemand om de tuin leidt, dan doet hij dat met de dialoog, hij probeert een dialoog te voeren. Dat is precies wat hij met Jezus probeerde te doen".

***

"Aanstoot is iets zeggen en iets anders doen; het is een dubbelleven".

***

Zo groeit vijandschap onder ons: het begint met iets kleins, jaloersheid, afgunst en vervolgens groeit dit en zien wij het leven alleen maar vanuit dit punt en die splinter wordt voor ons een balk. Zozeer dat vervolgens ons leven daarom draait en de band van broederschap verwoest”.

  ***

“Bij verleiding voert men geen dialoog, maar bidt men: “Help, Heer, ik ben zwak, ik wil mij voor U niet verbergen’”.

***

“De verleiding brengt je ertoe je voor de Heer te verbergen en jij gaat weg met je schuld, met je zonde, met je ontaarding, ver van de Heer. Op dat punt is de genade van de Heer noodzakelijk om terug te keren en om vergeving te vragen, zoals de verloren zoon heeft gedaan”.

***

"Ontaarding begint met weinig, met de dialoog, zoals gebeurt met Eva, die zich gerust voelt stellen door de slang: ‘Maar nee, het is niet waar dat deze vrucht je kwaad zal doen, eet ervan, zij is goed, het is maar een klein iets, niemand merkt het'. En zo vervalt men langzamerhand tot zonde, vervalt men tot ontaarding".

***

"De slang, de duivel is sluw: men kan geen dialoog met de duivel voeren. Wij weten allen bovenal wat de verleidingen zijn, wij weten allen waarom wij allen er hebben: zoveel verleiding van ijdelheid, hoogmoed, hebzucht, gierigheid, zoveel! Maar alle beginnen, wanneer wij tegen onszelf zeggen: men kan, men kan...".

***

"De duivel is een slechte betaler, hij betaalt slecht: het is een bedrieger, hij belooft je van alles en laat je naakt achter. Zeker, Jezus is ook naakt geeidigd, maar op het kruis uit gehoorzaamheid aan de Vader: een andere weg".

***

"Wanneer de duivel iemand om de tuin leidt, dan doet hij dat met de dialoog, hij probeert een dialoog te voeren. Dat is precies wat hij met Jezus probeerde te doen".

***

"De grootste kracht van de Kerk is vandaag gelegen in de kleine Kerken, met weinig mensen, vervolgd en met hun bisschoppen in de gevangenis. Dat is vandaag onze roem en onze kracht: een Kerk zonder martelaren is een Kerk zonder Jezus".

***

"De martelaren zijn degenen die de Kerk verder brengen; die haar hebben gesteund en vandaag steunen. En vandaag zijn er meer dan in de eerste eeuwen, ook al zeggen de media dat niet, omdat het geen nieuws is: zeer veel christenen op de wereld zijn vandaag zalig, omdat ze worden vervolgd, gehoond en gevangen gezet".

***

"Hopen betekent leren leven in de verwachting. Leren leven in de verwachting en het leven vinden. Alleen een arme kan verwachten. Wie al vol van zichzelf en zijn bezittingen is, kan zijn vertrouwen in niemand anders dan zichzelf stellen".

***

"De christelijke hoop is de verwachting van iets dat al is vervuld en dat zeker voor ieder van ons verwezenlijkt zal worden".

***

"Telkens als wij tegenover onze dood staan of die van een andere, dierbare persoon, voelen wij dat ons geloof op de proef wordt gesteld. Dan komen al onze twijfels naar boven, heel onze broosheid, en vragen wij ons af: ‘Maar zal er werkelijk een leven naar de dood zijn...?'".

***

"Niet wij kunnen God leren wat Hij moet doen, waar wij behoefte aan hebben. Hij weet dat beter dan wij en wij moeten daarop vertrouwen, omdat zijn wegen en zijn gedachten anders zijn dan die van ons".

***

"Wij vragen aan de Heer leven, gezondheid, liefde, geluk; en het is juist dat te doen, maar in het bewustzijn dat God ook uit de dood het leven kan halen, dat men ook in ziekte vrede kan ervaren en dat er ook in eenzaamheid gemoedsrust en ook in verdriet gelukzaligheid kan zijn".

***

"Laten wij nooit aan God voorwaarden stellen en laten wij de hoop integendeel onze angsten overwinnen. Vertrouwen op God wil zeggen ingaan op zijn plannen zonder ergens aanspraak op te maken en ook accepteren dat zijn heil en zijn hulp tot ons komen op een andere manier dan wij verwachten".

***

"Wij zijn zo vaak meer tevreden met de kortstondige hoop die een valse afgod je geeft dan de grote, zekere hoop die ons de Heer geeft".

***

"De mens, beeld van God, fabriceert voor zich zelf een god naar zijn eigen beeld, en dat is ook nog een een slecht geslaagd beeld: het hoort niet, het handelt niet, en vooral: het kan niet spreken. Maar wij zijn meer tevreden ermee naar afgoden te gaan dan naar de Heer te gaan".

***

"De Heer is God van het heil, welke vorm dit ook aanneemt. Het heil is bevrijden van vijanden en doen leven, maar in zijn ondoorgrondelijke plannen kan het heil ook zijn overgeven aan de dood".

***

"Hoe vaak komen wij terecht in grenssituaties waar wij zelfs niet meer het vermogen voelen om te vertrouwen op de Heer. Dat is een lelijke verleiding! En paradoxaal lijkt het dat om aan de dood te ontkomen er niets anders overblijft dat zich in handen te geven van wie doodt".

***

"Onder de goddelijke barmhartigheid en nog meer in het licht van het paasmysterie kan de dood, zoals hij dat voor de heilige Franciscus van Assisie is geweest, onze broeder dood worden en voor iedere mens en ieder van ons een verrassende gelegenheid zijn om de hoop te leren kennen en de Heer te ontmoeten".

***

"De instictieve huivering voor de dood openbaart de noodzaak te hopen op de God van het leven. ‘Misschien zal God zich om ons bekommeren en zullen wij niet verloren gaan': dit zijn de woorden van de hoop die gebed wordt, de smeekbede vol angst die over de lippen van de mens komt voor een dreigend doodsgevaar".

***

"Wanneer men op de Heer vertrouwt, wordt men als Hij, zijn zegen verandert ons in zijn kinderen, die zijn leven delen. De hoop op God doet ons zogezegd binnentreden in de actieradius van zijn herinnering, van zijn geheugen, die ons zegent en ons redt".

***

"Tegenover de hoop op een Heer van het leven, die*** met zijn Woord de wereld heeft geschapen en ons bestaan leidt, staat het vertrouwen in stomme schijnbeelden die de geest en het hart verwarren en naar de dood leiden in plaats van het leven te bevorderen".

***

"Wij worden in de verleiding gebracht ook kortstondige troost te zoeken die de leegte van de eenzaamheid kan vullen en de moeite van het geloven kan verlichten. En wij denken deze te kunnen vinden in een zekerheid die geld kan geven, in bondgenootschappen met de machtigen, in mondaniteit, in valse ideologieën".


***

"Geloof is vertrouwen op God, maar er komt een ogenblik dat de mens, wanneer hij tegen de moeilijkheden van het leven aanloopt, de broosheid van dat vertrouwen ervaart en de behoefte voelt aan andere zekerheden, tastbare, concrete zekerheden".

***

"De Heilige Schrift waarschuwt ons voor valse hoop die de wereld ons voorhoudt door de nutteloosheid ervan te ontmaskeren en de dwaasheid ervan te tonen. En dat doet zij vooral door de valsheid van de idolen, waarop de mens voortdurend verleid wordt zijn vertrouwen te stellen en die hij maakt tot het voorwerp van zijn hoop, aan te klagen.

***

 
 
Website van de missionaire Gemeenschap Redemptor hominis