Italiano Español Nederlands Français
Home
Afdrukken Verzenden naar een vriend
"Ontaarding begint met weinig, met de dialoog, zoals gebeurt met Eva, die zich gerust voelt stellen door de slang: ‘Maar nee, het is niet waar dat deze vrucht je kwaad zal doen, eet ervan, zij is goed, het is maar een klein iets, niemand merkt het'. En zo vervalt men langzamerhand tot zonde, vervalt men tot ontaarding".

***

"De slang, de duivel is sluw: men kan geen dialoog met de duivel voeren. Wij weten allen bovenal wat de verleidingen zijn, wij weten allen waarom wij allen er hebben: zoveel verleiding van ijdelheid, hoogmoed, hebzucht, gierigheid, zoveel! Maar alle beginnen, wanneer wij tegen onszelf zeggen: men kan, men kan...".

***

"De duivel is een slechte betaler, hij betaalt slecht: het is een bedrieger, hij belooft je van alles en laat je naakt achter. Zeker, Jezus is ook naakt geeidigd, maar op het kruis uit gehoorzaamheid aan de Vader: een andere weg".

***

"Wanneer de duivel iemand om de tuin leidt, dan doet hij dat met de dialoog, hij probeert een dialoog te voeren. Dat is precies wat hij met Jezus probeerde te doen".

***

"De grootste kracht van de Kerk is vandaag gelegen in de kleine Kerken, met weinig mensen, vervolgd en met hun bisschoppen in de gevangenis. Dat is vandaag onze roem en onze kracht: een Kerk zonder martelaren is een Kerk zonder Jezus".

***

"De martelaren zijn degenen die de Kerk verder brengen; die haar hebben gesteund en vandaag steunen. En vandaag zijn er meer dan in de eerste eeuwen, ook al zeggen de media dat niet, omdat het geen nieuws is: zeer veel christenen op de wereld zijn vandaag zalig, omdat ze worden vervolgd, gehoond en gevangen gezet".

***

"Hopen betekent leren leven in de verwachting. Leren leven in de verwachting en het leven vinden. Alleen een arme kan verwachten. Wie al vol van zichzelf en zijn bezittingen is, kan zijn vertrouwen in niemand anders dan zichzelf stellen".

***

"De christelijke hoop is de verwachting van iets dat al is vervuld en dat zeker voor ieder van ons verwezenlijkt zal worden".

***

"Telkens als wij tegenover onze dood staan of die van een andere, dierbare persoon, voelen wij dat ons geloof op de proef wordt gesteld. Dan komen al onze twijfels naar boven, heel onze broosheid, en vragen wij ons af: ‘Maar zal er werkelijk een leven naar de dood zijn...?'".

***

"Niet wij kunnen God leren wat Hij moet doen, waar wij behoefte aan hebben. Hij weet dat beter dan wij en wij moeten daarop vertrouwen, omdat zijn wegen en zijn gedachten anders zijn dan die van ons".

***

"Wij vragen aan de Heer leven, gezondheid, liefde, geluk; en het is juist dat te doen, maar in het bewustzijn dat God ook uit de dood het leven kan halen, dat men ook in ziekte vrede kan ervaren en dat er ook in eenzaamheid gemoedsrust en ook in verdriet gelukzaligheid kan zijn".

***

"Laten wij nooit aan God voorwaarden stellen en laten wij de hoop integendeel onze angsten overwinnen. Vertrouwen op God wil zeggen ingaan op zijn plannen zonder ergens aanspraak op te maken en ook accepteren dat zijn heil en zijn hulp tot ons komen op een andere manier dan wij verwachten".

***

"Wij zijn zo vaak meer tevreden met de kortstondige hoop die een valse afgod je geeft dan de grote, zekere hoop die ons de Heer geeft".

***

"De mens, beeld van God, fabriceert voor zich zelf een god naar zijn eigen beeld, en dat is ook nog een een slecht geslaagd beeld: het hoort niet, het handelt niet, en vooral: het kan niet spreken. Maar wij zijn meer tevreden ermee naar afgoden te gaan dan naar de Heer te gaan".

***

"De Heer is God van het heil, welke vorm dit ook aanneemt. Het heil is bevrijden van vijanden en doen leven, maar in zijn ondoorgrondelijke plannen kan het heil ook zijn overgeven aan de dood".

***

"Hoe vaak komen wij terecht in grenssituaties waar wij zelfs niet meer het vermogen voelen om te vertrouwen op de Heer. Dat is een lelijke verleiding! En paradoxaal lijkt het dat om aan de dood te ontkomen er niets anders overblijft dat zich in handen te geven van wie doodt".

***

"Onder de goddelijke barmhartigheid en nog meer in het licht van het paasmysterie kan de dood, zoals hij dat voor de heilige Franciscus van Assisie is geweest, onze broeder dood worden en voor iedere mens en ieder van ons een verrassende gelegenheid zijn om de hoop te leren kennen en de Heer te ontmoeten".

***

"De instictieve huivering voor de dood openbaart de noodzaak te hopen op de God van het leven. ‘Misschien zal God zich om ons bekommeren en zullen wij niet verloren gaan': dit zijn de woorden van de hoop die gebed wordt, de smeekbede vol angst die over de lippen van de mens komt voor een dreigend doodsgevaar".

***

"Wanneer men op de Heer vertrouwt, wordt men als Hij, zijn zegen verandert ons in zijn kinderen, die zijn leven delen. De hoop op God doet ons zogezegd binnentreden in de actieradius van zijn herinnering, van zijn geheugen, die ons zegent en ons redt".

***

"Tegenover de hoop op een Heer van het leven, die*** met zijn Woord de wereld heeft geschapen en ons bestaan leidt, staat het vertrouwen in stomme schijnbeelden die de geest en het hart verwarren en naar de dood leiden in plaats van het leven te bevorderen".

***

"Wij worden in de verleiding gebracht ook kortstondige troost te zoeken die de leegte van de eenzaamheid kan vullen en de moeite van het geloven kan verlichten. En wij denken deze te kunnen vinden in een zekerheid die geld kan geven, in bondgenootschappen met de machtigen, in mondaniteit, in valse ideologieën".


***

"Geloof is vertrouwen op God, maar er komt een ogenblik dat de mens, wanneer hij tegen de moeilijkheden van het leven aanloopt, de broosheid van dat vertrouwen ervaart en de behoefte voelt aan andere zekerheden, tastbare, concrete zekerheden".

***

"De Heilige Schrift waarschuwt ons voor valse hoop die de wereld ons voorhoudt door de nutteloosheid ervan te ontmaskeren en de dwaasheid ervan te tonen. En dat doet zij vooral door de valsheid van de idolen, waarop de mens voortdurend verleid wordt zijn vertrouwen te stellen en die hij maakt tot het voorwerp van zijn hoop, aan te klagen.

***

 
 
Website van de missionaire Gemeenschap Redemptor hominis