Italiano Español Nederlands Français
Home
Afdrukken Verzenden naar een vriend 

 

“Laten wij ons stimuleren door de tekenen van heiligheid die de Heer ons toont door middel van de nederigste leden van het volk dat “ook aan de profetische taak van Christus deelheeft. Vooral door het geloof en de liefde te beleven verspreidt het zijn levend getuigenis”.

**** 

“In de vasthoudendheid om dag na dag voorwaarts te gaan zie ik de heiligheid van de strijdende Kerk. Dat is zo vaak de heiligheid “van de deur hiernaast”, van hen die dicht bij ons leven en een weerspiegeling zijn van de aanwezigheid van God”.

**** 

“Ik zie de heiligheid graag in het geduldige volk van God: in de ouders die met zoveel liefde hun kinderen grootbrengen, in de mannen en vrouwen die werken om brood naar huis te brengen, in de zieken”.

**** 

Niemand redt zich alleen, als geïsoleerd individu, maar God trekt ons aan, rekening houdend met de complexe verwevenheid van relaties tussen personen die in de menselijke gemeenschap tot stand komen.

****

“De Heer heeft in de heilsgeschiedenis een volk gered. Er bestaat geen volledige identiteit zonder toebehoren aan een volk”.

**** 

“De Heilige Geest stort overal in het heilige gelovige volk van God heiligheid uit, omdat “het God heeft behaagd de mensen geenszins afzonderlijk, zonder enig onderling verband, te heiligen en te redden, maar hen tot een volk te verenigen dat Hem naar waarheid zou erkennen en in heiligheid zou dienen”.

**** 

“In werkelijkheid is vanaf de eerste bladzijden van de Bijbel op verschillende wijzen de roeping tot heiligheid aanwezig”.

****

“Hij wil dat wij heilig zijn, en verwacht niet dat wij ons tevreden stellen met een middelmatig, verwaterd, onsamenhangend bestaan”.

**** 

“De Heer vraagt alles en wat Hij biedt, is het ware leven, het geluk waarvoor wij zijn geschapen”.

**** 

“Om echt lief te hebben moet je vrij zijn van elke afgod. Wat is mijn afgod? Grijp hem vast en gooi hem door het raam!”.

**** 

“Gehechtheid aan een ding of een idee maakt blind voor de liefde. Bewaar dit in je hart: afgoden beroven ons van de liefde; afgoden maken ons blind voor de liefde”.

****

“Liefde is onverenigbaar met afgoderij. Als iets absoluut en onaantastbaar wordt, dan is het belangrijker dan een echtgenoot, dan een kind, dan een vriendschap”.

**** 

“Afgoden spiegelen toekomsthypothesen voor en doen het heden verwaarlozen. De ware God leert ons de werkelijkheid van alledag beleven, concreet, niet met begoochelingen over de toekomst, maar door vandaag, morgen en overmorgen de weg naar de toekomst te gaan”.

****

“Afgoden beloven leven, maar in werkelijkheid ontnemen ze het. De ware God vraagt geen leven, maar geeft het, schenkt het. De ware God biedt geen projectie van ons succes, maar leert beminnen. De ware God vraagt geen kinderen, maar schenkt zijn enige Zoon voor ons”.

**** 

“Afgoden beloven leven, maar in werkelijkheid ontnemen ze het. De ware God vraagt geen leven, maar geeft het, schenkt het. De ware God biedt geen projectie van ons succes, maar leert beminnen. De ware God vraagt geen kinderen, maar schenkt zijn enige Zoon voor ons”.

****

“Afgoden verslaven. Beloven geluk maar geven het niet. En toch leeft men voor dat ding of voor dat visioen, gewikkeld in een spiraal van zelfvernietiging, uitkijkend naar een resultaat dat nooit bereikt wordt”.

**** 

“Ook drugs zijn een afgod. Veel jongeren vernietigen hun gezondheid, zelfs hun leven, door die afgod van de drugs te vereren”.

****

“Afgoden eisen bloed. Geld steelt het leven. Genot leidt tot eenzaamheid. De economische structuren offeren mensenlevens op om meer rendement te behalen. Denken we maar aan de vele mensen zonder werk. Waarom? Omdat het soms gebeurt dat ondernemers besloten hebben mensen te ontslaan om meer geld te verdienen. De afgod van het geld”.

**** 

“Afgoden eisen een eredienst, rituelen. Men buigt voor hen en men offert hen alles. In de oudheid bracht men mensenoffers aan de afgoden, zo ook vandaag. Kinderen worden opgeofferd aan de carrière door ze te verwaarlozen of ze eenvoudigweg het leven niet te schenken”.

****

"Een afgod is een ‘visioen' dat de neiging heeft een fixatie, een obsessie te worden. De afgod is in werkelijkheid een projectie van jezelf in voorwerpen of in doelstellingen".

 ****

“Een mens leeft niet zonder centrum. Daarom biedt de wereld een supermarkt van afgoden en dat kunnen voorwerpen, beelden, ideeën of rollen zijn”.

**** 

“Men kan opgroeien is een gezin dat bij name christelijk is, maar in werkelijkheid zich laat leiden door aandachtspunten die aan het Evangelie vreemd zijn”.

**** 

“Wat is in onze beleving een ‘god’? Dat is wat in het centrum van het leven staat en van wie afhangt alles wat men doet en denkt”.

****

“Met afgoderij worden niet enkel de verkeerde erediensten van het heidendom bedoeld. Afgoderij blijft een bestendige bekoring tegen het geloof. Ze bestaat erin te vergoddelijken wat geen God is’”.

****

Wij Christenen kunnen ons de vraag stellen: wie is waarlijk mijn God? Is dat de Drie-ene Liefde of is het mijn beeld, mijn persoonlijk succes, zelfs binnen de Kerk?”.

**** 

Zich volgens een christelijke levensstijl gedragen, met een intens spiritueel leven en werk voor het Koninkrijk, dat betekent zich door de liefde van Jezus laten vormen, dezelfde gevoelens hebben als Hij, zich voortdurend de vraag stellen: wat heb ik voor Christus gedaan? wat doe ik voor Christus? wat moet ik voor Christus doen?”.

****

Contemplatie en actie, de twee dimensies samen, omdat wij niet kunnen binnengaan in Gods hart tenzij door de wonden van Christus, en wij weten dat Christus gewond is in degenen die honger lijden, onwetend zijn, in marginalen, bejaarden, zieken, gevangenen en ieder kwetsbaar mensenlichaam”.

****

“Het belijden van Christus, brood van eeuwig leven, vereist een edelmoedig engagement van solidariteit met de arme, zwakke, gemarginaliseerde en weerloze mensen. Deze nabijheid en liefde is de beste verificatie van de kwaliteit van ons geloof, zowel op persoonlijk als op gemeenschappelijk vlak”.

**** 

“Het zal nooit ontbreken aan Gods liefde voor de mensheid die honger heeft naar brood, vrijheid, gerechtigheid, vrede en vooral naar Zijn Goddelijke genade”.

****

“Zo zijn jongeren, zij hebben moed. Wij moeten hen helpen met die moed door te gaan”.

****

“Men dient op te treden waar het kwaad zich verspreidt; want het kwaad verspreidt zich waar het ontbreekt aan moedige christenen die zich ertegen verzetten door het goede, door ‘een leven van liefde te leiden’”.

****

“Als wij ons niet verzetten tegen het kwaad, door te zwijgen, dan stimuleren wij het”.

****

“Voelt u niet in orde wanneer u geen kwaad doet: iedereen is schuldig voor het goede dat men kon doen en niet gedaan heeft”.

**** 

“Ik roep u vandaag op protagonisten te zijn in het goede!”.

****

Denk hieraan – we kunnen het samen herhalen: ‘het is goed geen kwaad te doen, maar het is kwaad het goede niet te doen’. Het is de heilige Alberto Hurtado die dat zei”.

****

Zo veel mensen doen geen kwaad, maar doen ook het goede niet en hun leven verloopt in onverschilligheid, apathie, lauwheid. Deze houding is tegengesteld aan het Evangelie en ook aan uw temperament, jongeren, die van nature dynamisch, geestdriftig en moedig bent”.

****

“Men hoort de mensen zo dikwijls zeggen: ik doe niemand kwaad. En men denkt heilig te zijn. Akkoord, maar het goede, doet ge dat?”.

**** 

“Maar het kwade niet doen, volstaat niet om een goede christen te zijn; men dient in te stemmen met het goede en het goede te doen”.

**** 

“De beloften van het doopsel hebben twee aspecten: verzaken aan het kwaad en instemmen met het goede. Verzaken aan het kwaad betekent ‘nee’ zeggen aan de bekoringen, aan de zonde, aan satan. Concreter, betekent dat ‘nee’ zeggen aan een doodscultuur die zich manifesteert in de vlucht voor de realiteit in een vals geluk dat tot uiting komt in leugen, fraude, onrechtvaardigheid, minachting van de andere”.

****

Een christen mag niet hypocriet zijn: hij moet op een coherente manier leven”.

****

“Er is een algemene onverschilligheid ten opzichte van tragedies, die nog altijd plaatsvinden in verschillende delen van de wereld. Het gebrek aan reacties ten opzichte van de drama’s van onze broeders en zusters is een teken van het verlies van dat gevoel voor verantwoordelijkheid voor onze medemensen waarop iedere beschaafde maatschappij is gebaseerd”.

**** 

“De klimaatveranderingen zijn een wereldwijd probleem met ernstige implicaties voor het milieu, de maatschappij, de economie, de distributie en de politiek, en vormen een van de belangrijkste actuele uitdagingen voor de mensheid”.

**** 

“Het klimaat is een gemeenschappelijk goed, van allen en voor allen. Wij maken een verontrustende opwarming van het klimaatsysteem mee. De mensheid wordt opgeroepen om zich de noodzaak bewust te worden van een verandering van levensstijl, van productie en consumptie om de opwarming te bestrijden”.

**** 

“Vaak neemt men alleen maatregelen, wanneer de veroorzaakte effecten onomkeerbaar zijn voor de gezondheid van de personen. Deze problemen houden nauw verband met de wegwerpcultuur”.

**** 

“De aarde, ons huis, lijkt steeds meer te veranderen in een immense opslagplaats van vuilnis. Op veel plaatsen van de planeet herinneren de ouderen zich nostalgisch de landschappen uit andere tijden, die nu onder afval bedolven zijn”.

**** 

“Een technologie beweert de enige oplossing voor de problemen te zijn, is de facto niet in staat het mysterie te zien van de vele verbanden die er bestaan tussen de dingen en lost daarom soms een probleem op terwijl er andere worden gecreëerd”.

**** 

“Er bestaan vormen van vervuiling die de mensen dagelijks treffen. Blootstelling aan luchtvervuiling veroorzaakt een breed spectrum aan gevolgen voor de gezondheid. Vervuiling treft allen en wordt veroorzaakt door het vervoer, de rook van de industrie, het lozen van stoffen die bijdragen aan de verzuring van de bodem en het water”.

**** 

“Wij moeten de moed hebben om in persoonlijk lijden te veranderen wat er met de wereld gebeurt en zo te erkennen wat de bijdrage is die ieder kan leveren”.

****

Wij zullen een ecologie kunnen voorstellen die in haar verschillende dimensies de specifieke plaats die de mens in deze wereld inneemt, en zijn relaties met de omringende werkelijkheid aanvult”.

****

Wij kunnen allen meewerken als instrument van God voor de zorg voor de schepping, ieder met zijn eigen cultuur en ervaring, eigen initiatieven en vermogen”.

****

“Wij hebben een nieuwe universele solidariteit nodig. De talenten en het engagement van allen zijn nodig om de door de mens aan de schepping van God toegebrachte schade te herstellen’”.

 
 
Website van de missionaire Gemeenschap Redemptor hominis