Italiano Español Nederlands Français
Home
Afdrukken Verzenden naar een vriend 

“Een inzet die door angst, trots, of de behoefte om op te vallen en te heersen wordt gedreven, zal zeker niet heiligend zijn”.

**** 

“Men vergeet daarbij dat ‘het leven niet een zending heeft, maar een zending is’".

****

“Soms hebben wij echter de verleiding om de pastorale toewijding en de inzet in de wereld naar een tweede plan te verbannen, als waren het ‘afleidingen’ op de weg van de heiliging en de innerlijke vrede”. 

****

“Wij heiligen ons in het verantwoord en edelmoedig beoefenen van onze zending”.

****

“Wij zijn geroepen om ook te midden van activiteiten de contemplatie te beleven”.

**** 

“Alles kan in deze wereld worden aanvaard en geïntegreerd als deel van het eigen bestaan en deel uitmaken van de weg van heiliging”.

****

“Het is niet gezond van de stilte te houden en de ontmoeting met de ander te vermijden, naar rust te verlangen en activiteiten af te wijzen, het gebed te zoeken en dienstbaarheid te verachten”.

**** 

“Je zul je niet heiligen zonder bij je inzet met lichaam en ziel het beste van je te geven”. 

**** 

"Christus zelf wil het opbouwen van het Rijk samen met jou beleven, met alle noodzakelijke inspanningen en opofferingen, en ook de vreugden en de vruchtbaarheid die je dat kan bieden".

****

“Je identificeren met Christus en zijn verlangens houdt in dat je je ervoor inzet met Hem dit Rijk van liefde, gerechtigheid en vrede voor allen op te bouwen”.

**** 

“Daar Christus niet begrepen kan worden zonder het Rijk dat Hij is komen brengen, is jouw zending zelf niet te scheiden van de opbouw van het Rijk”.

**** 

"De Heer zal jouw zending tot vervulling brengen ook te midden van jouw fouten en negatieve momenten, mits je maar niet de weg van de liefde verlaat en altijd blijft openstaan voor zijn bovennatuurlijk handelen dat zuivert en verlicht".

****

“Laat je veranderen, laat je vernieuwen door de Geest, opdat dat mogelijk is, en jouw kostbare zending zal niet verloren gaan”.

****

“Maak het de Geest mogelijk in jou het persoonlijk mysterie te vormen dat Jezus Christus in de wereld van vandaag kan weerspiegelen”.

****

“Vraag de Geest steeds wat Jezus ieder ogenblik van je bestaan en bij iedere keuze die je moet maken, van je verwacht om de plaats te onderscheiden die dat in je zending inneemt”.

**** 

“Dit is een dringende oproep aan ons allen: ook jij hebt er behoefte aan de totaliteit van je leven op te vatten als een zending”.

**** 

“Wat men in overweging moet nemen van een heilige, is het geheel van zijn leven, zijn hele weg van heiliging, de figuur die iets van Jezus Christus weerspiegelt en naar voren komt, wanneer men erin slaagt de betekenis van de totaliteit van zijn persoon te begrijpen”.

**** 

“De mate van heiligheid wordt gegeven door het gehalte dat Christus in ons bereikt, door de mate waarin wij met de kracht van de Heilige Geest heel ons leven in overeenstemming brengen met het zijne”.

****

“Het heilsplan van de Vader is Christus en wij in Hem. Het  is Christus die in ons liefheeft, omdat heiligheid niets anders is dan ten volle beleefde liefde”.

****

God heeft op enigerlei wijze zichzelf willen beperken bij de schepping van een wereld die ontwikkeling nodig heeft en waar veel dingen die wij als kwaad, gevaren of bronnen van lijden beschouwen, in werkelijkheid deel uitmaken van de geboorteweeën die ons ertoe aanzetten samen te werken met de Schepper”.

****

“Het handelen van de Kerk  tracht niet alleen aan de plicht te herinneren te zorgen voor de natuur, maar tegelijkertijd moet zij vooral de mens beschermen tegen de vernietiging van zichzelf”. 

****

“De menselijke vrijheid kan haar intelligente bijdrage leveren aan een positieve evolutie, maar kan ook nieuw kwaad toevoegen, nieuwe oorzaken van lijden en ware achteruitgang”.

**** 

"Het geloof maakt het ons mogelijk de betekenis en de mysterieuze schoonheid te interpreteren van wat er gebeurt".

****

“Een breekbare wereld met een mens aan wie God de zorg ervoor toevertrouwt, doet een appel aan ons verstand om te erkennen hoe wij onze macht zouden moeten sturen, uitoefenen en beperken”.

**** 

“Als wij de waarde en de broosheid van de natuur en tegelijkertijd de capaciteiten die de Schepper ons heeft gegeven, erkennen, dan maakt dit het ons vandaag mogelijk een einde te maken aan de moderne mythe van de onbegrensde materiële vooruitgang”.

**** 

“Een terugkeer naar de natuur mag niet ten koste gaan van de vrijheid en verantwoordelijkheid van de mens, die een deel is van de wereld met de opdracht de eigen capaciteiten te gebruiken om haar te beschermen en de mogelijkheden ervan te ontwikkelen”.

**** 

Zelfs het vluchtige leven van het meest onbelangrijke wezen is onderwerp van zijn liefde en in die weinige seconden van zijn bestaan omgeeft Hij het met zijn genegenheid”.

****

“Ieder schepsel is onderwerp van de tederheid van de Vader, die het een plaats in de wereld toewijst”.

****

“Gods liefde is de fundamentele reden van heel de schepping”.

****

“Het heelal is niet ontstaan als het resultaat van een willekeurige almacht, van krachtsvertoon of verlangen naar zelfbevestiging. De schepping behoort tot de orde van de liefde”.

****

“Het woord van de Heer heeft de hemel gemaakt: zo worden wij erop gewezen dat de wereld voortkomt uit een besluit, niet uit chaos of toevalligheid en dit geeft haar nog meer luister”.

****

“Natuur wordt vaak verstaan als een systeem dat men analyseert, begrijpt en beheert, maar schepping kan alleen worden begrepen als een geschenk dat voortkomt uit de geopende hand van de Vader van allen, als een werkelijkheid die wordt verlicht door de liefde die ons samenroept tot een universele gemeenschap”.

****

“Heel het leven van Christus is openbaring van de Vader, al wat Christus in zijn leven doorstaan heeft, doorleeft Hij, opdat wij het kunnen beleven in Hem en Hij het beleeft in ons”.

****

“Het overwegen van de verschillende aspecten van het aardse leven van Jezus richt ons erop ze gestalte te geven in onze keuzes en onze houdingen. Want alles in het leven van Jezus staat in het teken van zijn mysterie”. 

 
Website van de missionaire Gemeenschap Redemptor hominis