Italiano Español Nederlands Français
Home arrow Afrika arrow Nieuws uit Afrika arrow Een laatste groet aan Silvia
sito ufficiale

  ¡PAS OP! DEZE WEBSITE IS EEN ARCHIEF - KLIK HIER OM NAAR DE NIEUWE WEBSITE OVER TE GAAN

 
Afdrukken Verzenden naar een vriend

 

 

EEN LAATSTE GROET AAN SILVIA

Wij danken alle vrienden die Silvia Recchi eer hebben gebracht
en voor haar hebben gebeden

 

Silvia heeft ons afgelopen 24 januari verlaten om terug te keren naar het Huis van de Vader. In de dagen na haar dood heeft de Gemeenschap Redemptor hominis, in het bijzonder die van Mbalmayo (Kameroen), zeer veel tekenen van vriendschap en deelname ontvangen.

In Mbalmayo, in de parochie Bienheureuse Anwarite van Obeck, waar Silvia meer van twintig jaar gewerkt heeft aan de vorming van leken, hebben de mis en de avond van getuigenissen en gebed, die plaats vonden op 27 januari, dezelfde dag als de begrafenis in België, de aspecten naar voren gebracht van de inzet van Silvia op kerkelijk gebied, die bestond uit eenvoud, hartelijkheid en missionair engagement onder de laatsten.

De Kerk van Kameroen heeft in haar verschillende instanties Silvia eer gebracht met een grote spontaneïteit en directheid. Ze heeft gelegenheden voor gebed en academische reflectie ter nagedachtenis aan haar uitgesteld tot de komende maanden.

Wij danken vooral de apostolisch nuntius van Kameroen, mgr. Piero Pioppo dat hij opnieuw persoonlijk ons van zijn nabijheid en gebed heeft verzekerd. Van onze kant brengen wij jegens hem onze diepe erkentelijkheid tot uitdrukking voor de aandacht en fijngevoeligheid die hij ten opzichte van Silvia in de periode van haar ziekte heeft getoond.

Onze hartelijke dank gaat ook naar de pas benoemde bisschop van Mbalmayo, Joseph-Marie Ndi-Okalla, die Silvia reeds meermalen in België gedurende haar ziekte had bezocht, toen hij vice-rector was van de Katholieke Universiteit van Yaoundé. Toen hem in Europa het bericht van de dood van Silvia bereikte, heeft mgr. Joseph-Marie tijdens de voorbereiding op zijn bisschopswijding op 18 februari j.l., in België aan de mis voor de begrafenis van Silvia willen deelnemen. Hij heeft de warmte, de vriendschap en de genegenheid van Afrika willen overbrengen, die de Gemeenschap Redemptor hominis diep hebben getroffen. Ook de gelovigen van Afrika en in het bijzonder van Mbalmayo zijn mgr. Joseph-Marie erkentelijk voor dit herderlijk gebaar, zij zijn hem erkentelijk dat hij hen heeft willen vertegenwoordigen bij de laatste groet en de begrafenis van het lichaam van Silvia.

In de gemeenschap van heiligen is tegelijkertijd met de in België gevierde begrafenis ook het gebed van het Institut Catholique van Nkolbisson in Yaoundé opgestegen. Hoofdcelebrant in de mis was mgr. Philippe Alain Mbarga, bisschop van Ebolowa, die Silvia goed kende en met wie hij samengewerkt had voor de vorming van de seminaristen van Nkolbisson, waar hij vele jaren rector was geweest. Zijn diepgaande homilie over de zin van leven en dood heeft ons Silvia voor ogen gesteld in haar eenvoud en trouw aan de Heer.

Een veertigtal priesters hebben geconcelebreerd, onder wie zeer veel docenten die door Silvia zelf gevormd zijn in de disciplines van het canonieke recht.

De apostolisch nuntius heeft zijn deelneming uitgedrukt op dat ogenblik van gebed met een brief, voorgelezen door zijn secretaris, mgr. Cosmas Ambrosini. Wij laten hier een centrale passage volgen:

"Zuster Silvia heeft heel haar leven competent en edelmoedig aan de verspreiding van het evangelie, vooral ten dienste van de Kerken van Centraal-Afrika, gewijd. De Apostolische Stoel is haar dankbaar voor alles wat zij gedaan heeft om het godgewijde leven beter te doen kennen en te beleven als consultor van de toenmalige Pauselijke Raad voor de Leken en voor de verwezenlijking van het kaderakkoord met Kameroen. Met onze zowel persoonlijke als institutionele erkentelijkheid gaat een vurig gebed gepaard voor de eeuwige rust van haar ziel en de beloning die alleen God haar in overvloed zal kunnen geven".

Ook hebben enkele wezenlijke en bewogen eerbewijzen van collega's, van de vice-rector, de priester Jean Bertrand Salla, en van de rector van de afdeling Canoniek Recht, prof. Jean Paul Betegne, elkaar afgewisseld. Ook prof. Jean-Paul Messina heeft zijn eer betuigd aan Silvia en herinnerd aan de gemeenschappelijke ervaring in de Wetenschappelijke Raad van de Universiteit.

Dank aan allen voor deze sobere en roerende viering. Het is ook een troost geweest voor de talrijke religieuzen van Yaoundé die aanwezig waren bij de mis op het Institut Catholique.

Wij hebben van talrijke religieuzen condoleances ontvangen voor het overlijden van onze zuster Silvia.

De tekst die de dood van Silvia berichtte, geschreven door don Emilio Grasso, onze stichter en gepubliceerd op deze website van de Gemeenschap Redemptor hominis, is door veel mensen op prijs gesteld om de herinnering aan de levenskeuze van Silvia en de wezenlijke verwijzing aan de vonk van haar roeping.

Ten slotte, maar niet in laatste instantie danken wij mgr. Adalbert Ndzana, emeritus bisschop van Mbalmayo, die Silvia kent vanaf haar komst in zijn bisdom in 1994. Hij heeft onmiddellijk een condoleancebrief vol genegenheid aan heel de Gemeenschap gestuurd. Mgr. Ndzana heeft Silvia vervolgens aan de gebeden van heel het bisdom aanbevolen door middel van een circulaire die alle gelovigen bijeenriep voor een mis in de kathedraal van Mbalmayo op 30 januari, de maandag na de begrafenis en ook de priesters die niet in de gelegenheid waren hieraan deel te nemen, gevraagd een mis voor haar op te dragen in de respectievelijke missieposten.

Dankzij de gebruikelijke goedheid van mgr. Adalbert Ndzana zijn wij samen kunnen komen om op plechtige wijze en samen met hem en veel vrienden van de stad en ook met hen die uit verder afgelegen plaatsen van het bisdom zijn gekomen, te bidden.

Van deze dagen en vieringen hebben wij belangrijke eerbetuigingen die zijn uitgesproken en geschreven over Silvia, geen gelegenheidswoorden, maar woorden van oprechte vriendschap en bedroefdheid die in Kameroen en ook in Europa, in het bijzonder van de bisschop van Hasselt (België), mgr. Patrick Hoogmartens, en van de bisschop van Roermond (Nederland), mgr. Frans Wiertz, zijn binnengekomen.

Mgr. Josef Clemens, met wie Silvia in de Pauselijke Raad voor de Leken had samengewerkt, heeft ons een condoleancebrief gestuurd, waarin hij zijn achting voor Silvia tot uitdrukking bracht en die eindigde met het gebed dat Silvia onze Gemeenschap vanuit de hemel moge beschermen.

Wij hebben berichten ontvangen van de redacties van tijdschriften waarmee zij samenwerkte, van universitaire docenten die haar hadden gewaardeerd en van oude kennissen.

Het zou onmogelijk zijn hier allen te vermelden die van zich hebben laten horen en die dit zullen blijven doen.

Wij danken van harte allen, autoriteiten en eenvoudige gelovigen, in vriendschap voor Silvia en de Gemeenschap met elkaar verbonden. Wij denken aan u in ons gebed tot de Heer.

Het beste eerbetoon aan Silvia is dat wij allen met hernieuwde kracht en diepe hoop onze zending, onze inzet en edelmoedige liefde voor Afrika en de universele Kerk voortzetten.

Antonietta Cipollini

(Vertaald uit het Italiaans door Drs. H.M.G. Kretzers)


25/02/2017 
 
Website van de missionaire Gemeenschap Redemptor hominis