Italiano Español Nederlands Français
Home arrow Missionaire en spirituele profielen arrow Johannes Paulus II tot de vertegenwoordigers van de christelijke arbeidersbewegingen.../2
Afdrukken Verzenden naar een vriend


Missionaire en spirituele profielen
 


 
Toespraak van Johannes Paulus II tot de
vertegenwoordigers van de christelijke
arbeidersbewegingen bij het graf van
kardinaal Joseph CARDIJN/2

Laken (België) op 19 mei 1985


 

6. Uit het Boek van Gods Woord wilt u tevens de inspiratie putten die u in staat moet stellen tot de opbouw van een gemeenschapsleven, van een echt solidaire wereld, met eerbied voor de waardigheid van elke mens, met de bekommernis om de universele bestemming van de aardse goederen nog beter te realiseren.

U streeft ernaar de mentaliteit en de structuren van uw samenleving in die zin te vernieuwen. U deelt in Gods droom over de aarde wanneer u zich de woorden herinnert van de Handelingen van de Apostelen: "De menigte die het geloof had aangenomen, was één van hart en één van ziel ... Er was geen enkele noodlijdende onder hen" (Hand. 4, 32. 34).

"Zij legden zich ernstig toe op de leer der apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed" (Hand. 2, 42).

De echo van dit ideaal horen wij in de krachtige woorden van uw voorzitter. Uw maatschappijproject heeft hij als volgt samengevat, steunend op de drie fundamentele waarden van de solidariteit, de rechtvaardigheid en de participatie.

De solidariteit, dat sleutelwoord van de arbeidersgeschiedenis, is tevens, in het moderne taalgebruik, een "evangelisch" woord. Samen moeten we werken aan de opbouw van de wereld: samen, de arbeiders met de werklozen, de immigranten met de Belgen, mannen met vrouwen, jongeren met volwassenen, samen, tot in de internationale dimensie toe (Johannes Paulus II, Allocutio ad eos qui LXVIII conventui Conferentiae ab omnibus nationibus de humano labore interfuere habita, 5, 15 giugno 1982: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, V/2 [1982] 2255).

Die solidariteit, die aan de minstbedeelden de prioriteit geeft en die de wet van het delen als eis van de liefde aanvaardt, moet zich van mens tot mens uitbreiden opdat de mechanismen van overheersing die de mens verdrukken zouden vernietigd worden. Dient bier nog aan toegevoegd dat die solidariteit nooit mag neerkomen op het zich afsluiten voor de dialoog, noch voor de samenwerking met anderen, of met andere groepen die niet tot uw bewegingen behoren (cf. Laborem ехеrcens, nr. 8).

Zopas noemde ik de internationale dimensie van de solidariteit. Waar het nu in de Derde Wereld om gaat, is niet meer het onevenwicht van de consumptiemaatschappij, maar het gaat er om leven, overleven.

Het komt er op aan een zeer brede kijk te hebben op het geheel van de problemen.

Té besloten schema's van solidariteit volstaan niet.

De rechtvaardigheid: de profeten en Jezus zelf hebben het verkondigd: wie afbreuk doet aan de mens in zijn rechten doet afbreuk aan God.

Met die ingesteldheid waakt u erover dat voor de arbeiders de deelname in de groei van de welvaart, het recht op een eerlijk loon, en de sociale zekerheid van hun persoon en hun gezinnen gewaarborgd worden. Het is ook normaal de verdeling van de inkomens te herzien, en de inkomsten uit speculatieve beleggingen die niet uit arbeid voortkomen te controleren.

Maar het gaat niet alleen om de verdeling van materiёle goederen.

Er bestaan ook andere rechten van de mens die geschonden worden. En niet alleen rechten van de mens, maar rechten van het gezin, rechten van volken. De mens leeft niet van brood alleen; hij hongert soms meer naar onderricht, naar waarheid, naar vrijheid met inbegrip van de godsdienstvrijheid.

De participatie: de waardigheid van de mens loopt ongetwijfeld over het "hebben", maar overstijgt het ruimschoots. Mens zijn in Gods ogen, is bekwaam zijn tot scheppen en tot scheppen met anderen. De hedendaagse samenleving moet ruimte laten voor een nieuw type van economie en voor de omvorming van de onderneming opdat ieder "bet bewustzijn zou kunnen behouden te werken 'alsof het voor eigen rekening' was". Dit zowel in een systeem van private eigendom van de productiemidellen, als in een systeem van collectieve eigendom (cf. Johannes Paulus II, Laborem ехеrcens, nrs. 14-15).

U tracht dus een nieuwe samenleving voor te bereiden, niet alleen door de verdediging en de toepassing van die drie beginselen binnen de arbeidswereld, maar ook door, meer in het algemeen, te ijveren voor de vrede, voor het herstel en het behoud van de natuur, voor een verstandig gebruik van de vrije tijd die de technologische vernieuwingen met zich brengen, en voor de oprichting van autonome arbeidersbewegingen in de landen van de Derde Wereld.

7. God zij dank, omdat de woorden "solidariteit, rechtvaardigheid en participatie" dierbaar zijn aan onze tijdgenoten. Velen onder uw broeders en zusters uit de arbeidswereld trachten, zonder daarom het christelijk geloof te delen, op hun beurt in deze richting te ijveren, hetzij persoonlijk, hetzij in andere arbeidersorganisaties.

Voor u is het van belang dat uw beweging steeds haar inspiratie put uit een christelijke visie op de werkelijkheid, uit een zin voor de Kerk. Daar ligt uw originaliteit. Zij moet duidelijk blijken. Zij is een getuigenis voor het geloof, en zij laat toe aan de arbeiderswereld en aan geheel de gemeenschap de beste dienst te bewijzen.

Zeker, zoals uw voorzitter benadrukt heeft, biedt het geloof u geen precieze technische oplossingen, geen strategieёn voor actie. Maar de christelijke inspiratie is geen ijdel woord, geen vaag ideaal.

Steunend op de bonding van Christus, op de sociale leer van de Kerk, houdt ze rekening met een aantal principes inzake de waardigheid van de persoon en de zin van de arbeid, die ik hier niet in herinnering moet brengen. Aan de solidariteit, aan de rechtvaardigheid, aan de participatie, en aan het menselijk en broederlijk karakter van de samenleving die moet opgebouwd worden, geeft ze een méér eisende, een ruimere en diepere inhoud. Door u hiertoe op te roepen, bewijst de Kerk u een dienst.

Dit alles heeft reeds invloed op het vlak van de analyse van de sociale verhoudingen, en van de wijze waarop we anderen bejegenen. Op de eerste plaats moet steeds komen: de bekommernis om helderheid en waarheid; om afstand tegenover andere analyses die gekenmerkt worden door ideologie; om wijsheid ten overstaan van de complexiteit van verschijnselen en oorzaken; om nederigheid, met erkenning van de zwakheden waaraan wij, net als anderen, onderhevig zijn.

Dit alle speelt ook mee in de keuze van de middelen die aangewend worden bij het omvormen van de samenleving.

Een edele strijd moet geleverd worden voor de sociale rechtvaardigheid. De realiteit van de menselijke arbeid kan onmogelijk losgemaakt worden van deze rechtvaardigheid en van deze strijd die steeds een nieuw gezicht aannemen, naargelang van de omstandigheden en de sociale systemen. De wereld van de arbeid moet echter vooral gebouwd zijn op de morele kracht: het moet de wereld zijn van de liefde en van de opbouw, niet de wereld van heat en vernietiging. Christus houdt niet op diegenen te zegenen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid (cf. Mt. 5, 6); maar deze honger naar gerechtigheid, deze drang tot strijd zijn niet, en kunnen niet zijn, de haat en evenmin een bron van haat in de wereld.

Laten we, om onze christelijke inspiratie te bewaren, zonder ophouden het Evangelie lezen, zoals Cardijn, om een originele strijd te voeren tegen alles wat de mens verknecht. Laten we de leer van de Kerk bestuderen, zoals Cardijn, trouw aan het leergezag, deze nooit verzaakte. Laten we ook vertrouwen op de genade van Christus om de mens te bevrijden van alle kwaad. Laten we steun zoeken in het gebed dat onze voornemens zuivert en verruimt. Ik denk dat het in die zin is dat u gesproken hebt van "strijd" en van "contemplatie".

8. Le but de votre mouvement est de rendre le monde plus conforme au plan de Dieu sur l'homme, dans ses mentalités et ses structures. Vous ne pouvez non plus négliger de favoriser une rencontre explicite de vos frères avec Jésus-Christ, une reconnaissance de son message, de sa personne, et du salut plénier qu'il apporte, et donc une adhésion à l'Église, signe et instrument du salut. Ne vous désolidarisez jamais de l'Église, dont vous-mêmes êtes membres, et où vos amis doivent avoir leur place entière, avec leurs soucis de travailleurs. C'est trop peu de dire que l'Église est à vos côtés pour défendre votre dignité : elle croît et elle s'enracine grâce à vous, chez vous. Par vous, ce que j'appelais dans Laborem exercens (Jean Paul II, Laborem exercens, nn. 24-27) "la spiritualité du travail" doit prendre corps dans le monde des travailleurs. N'oublions pas le message de l'Abbé Cardijn : "Nos responsabilités religieuses sont nos responsabilités les plus élevées, les plus décisives. Elles donnent à notre personne, à notre vie, à notre travail leur valeur et leur signification la plus haute et la plus sacrée. Elles nous font participer ici-bas à la vie, à la dignité, à l'œuvre de Dieu ... Loin d'être en opposition avec nos responsabilités humaines, ouvrières, familiales, sociales, économiques et culturelles, elles les confirment et les consacrent en leur donnant une source, une perspective d'universalité et d'éternité" (2 avril 1952).

9. Cette attitude fondamentale s'exprime de façon éloquente dans la structure du Notre Père qui est le thème de notre visite pastorale. Après l'invocation solennelle à notre Père, nous exprimons avec le Seigneur Jésus trois vœux pour témoigner que nous désirons de tout cœur la venue du Règne de Dieu. Nous demandons par-dessus tout que les hommes s'ouvrent à la volonté de Dieu et se soumettent à ses desseins. C'est bien le Règne de Dieu qui fait l'objet de notre prière et de notre action chrétienne. Ensuite, suivent quatre demandes : nous songeons à nos besoins humains de pain, de pardon, de libération de la tentation et du mal et nous prions le Père des cieux pour recevoir de Lui aide et soutien.

Même lorsque nous demandons le pain pour tous les hommes, nous demeurons conscients que Dieu lui-même reste au centre de notre prière, car c'est finalement lui qui donne tout ce qui est bon. Le pain dans les mains des hommes est un pain donné. Dieu a créé la terre et l'a confiée à l'homme. Par le travail, l'homme doit "dominer" la terre (cf. Jean Paul II, Laborem exercens, nn. 4.6). Il doit rendre le cadeau de la terre disponible pour tous. Il doit faire en sorte que le cadeau de la création puisse porter des fruits "trente, soixante et cent fois", pour tous sans distinction. Il doit "rompre et partager" ce qui lui a été donné et ainsi respecter la destination universelle de tous les biens. Dieu est et reste le propriétaire du pain. Et les hommes qu'Il a créés doivent être en toute honnêteté les multiplicateurs et les distributeurs du bon pain.

Quand nous prions pour notre pain quotidien, nous demandons à Dieu de nous aider dans l'accomplissement de notre mission en lien avec ce pain. Le pain est ici le terme qui récapitule tout ce qui est nécessaire à la subsistance de l'homme adulte et tout ce dont l'homme a besoin pour grandir en humanité dans le conteste d'une société en rapide évolution.

Lorsque nous prions pour le pain pour tous sans distinction, nous prions pour une conscience croissante de la responsabilité et pour plus de créativité : créativité, afin que par le travail de tous soit multiplié le pain pour tous ; créativité aussi pour la distribution et la redistribution équitable des fruits du travail.

10. Chers représentants du Mouvement Ouvrier Chrétien, en ce moment solennel, c'est pleins de joie que nous pouvons rendre grâce. Merci pour ce mouvement qui a grandi par l'engagement de tant de pionniers connus et inconnus du passé ; merci à tous, membres, militants et responsables, qui êtes aujourd'hui au service des travailleurs. L'Église vous dit merci. Pasteur de l'Église universelle, je vous remercie, et, selon les souhaits et orientations que je viens de rappeler devant vous, je bénis de tout cœur vos personnes, vos familles, votre mouvement.

 

© Liberia Editrice Vaticana
    Foto's verzorgd door de redactie www.missionerh.it

 


02/08/2017

 
Website van de missionaire Gemeenschap Redemptor hominis