Italiano Español Nederlands Français
Home arrow Geschriften van Emilio Grasso arrow Artikelen arrow Maria: Dochter, Bruid en Moeder van het Woord
Afdrukken Verzenden naar een vriend

 

 

 

MARIA: DOCHTER, BRUID EN MOEDER

VAN HET WOORD

 


Ons voorbeeld van luisteren is Maria.

De Kerk heeft de Maagd Maria uitgeroepen tot Moeder van God, omdat Jezus Christus tegelijkertijd ware God en ware mens is. Het is zeer belangrijk te onderstrepen dat Maria alvorens Moeder te zijn Bruid van het Woord is. Zij heeft immers geheel haar wezen aan het Woord van God aangeboden en zich volledig, zoals een bruid aan haar bruidegom, gegeven.

Alvorens bruid te zijn heeft zij echter als een trouwe dochter dat Woord moeten leren kennen en ernaar moeten luisteren door het in haar schoot op te nemen. En zo is dat Woord in haar lichaam vlees en bloed kunnen worden.

Maria is een arm en nederig meisje. Haar armoede is een authentieke armoede van het hart. Zij stelt niets tegenover de boodschap van de engel: in haar innerlijke leegte gaat zij als een ware dochter van het Woord naar school bij de gezondene van God. Zij voedt zich met het Woord; zij vult zich ermee en laat zich vormen door het in haar hart te overwegen.

De apostel Johannes nodigt ons uit het Woord te eten:

'Toen sprak de stem die ik uit de hemel gehoord had, opnieuw tot mij en zei: "Ga, neem het geopende boek dat ligt in de hand van de engel die op de zee en op het land staat." En ik ging naar de engel en vroeg hem mij het boek te geven. En hij zei: "Neem het en eet het op. Het zal bitter zijn in uw lijf, maar in uw mond zoet als honing." En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op. En het smaakte in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het had doorgeslikt, vulde bitterheid mijn lijf' (Apok. 10, 8-10; vgl. Ez. 2, 8; 3, 1-3).

Dit is christelijk leven: het Woord eten en het in ons binnenste laten doordringen. Aanvankelijk is het zoet voor het gehemelte; het is een blijde boodschap. Maar de taak om het in praktijk te brengen is zwaar, bitter, pijnlijk, omdat wij het ons eigen moeten maken, erin moeten veranderen, van heel de ontwikkeling ervan deel uit moeten maken. Het Woord moet ons vlees en bloed worden. Daarom geeft Jezus, die het vleesgeworden Woord van God is, ons ook zijn Lichaam, het ware vervulde Woord, te eten.

Maria leeft van de godsdienstige traditie van haar volk en kent de heilsbelofte die aan Israël is gedaan. In volle vrijheid en in het volle bewustzijn aanvaardt Maria met haar 'ja' op de boodschap van de engel Gods plan met haar leven en met het leven van de mensen te delen . Haar instemming is een huwelijkse instemming van vrije gave die alles insluit.

De categorie van bruid is de categorie van de liefde, van de vrijheid: een vrouw is moeder, als ze eerst bruid is, als zij in een relatie van wederkerigheid niet alleen haar lichaam, maar ook heel haar hart en innerlijkheid aan haar bruidegom aanbiedt. Maria ontvangt God en leeft van Hem; zij vindt in Hem haar vrede, haar vreugde, haar leven. Zij is de spiegel waarin zich slechts de schoonheid van God weerspiegelt, het vat dat in staat is heel zijn gave te ontvangen. Maria is de schakel die de mens met God verbindt: zonder de vrije keuze van deze vrouw hadden wij geen Jezus, het vleesgeworden Woord, kunnen hebben en was evenmin de Kerk geboren.

In de huwelijksliefde is er een ontmoeting en een uitwisseling tussen bruidegom en bruid in de wederzijdse zelfgave. Zo is het met de liefdesrelatie tussen de Maagd en het Woord, waarin de beide naturen, de menselijke en de goddelijke, een wonderbare uitwisseling in vervulling doen gaan.

Het Woord van God deelt aan Maria de goddelijke natuur mee en Maria geeft aan het Woord de menselijke natuur. Daarom hebben wij in Maria de mogelijkheid van de vergoddelijking van iedere mens: ieder van ons is geroepen om zoals zij, vlees van God te worden. Door Dochter en Bruid van het Woord te zijn kan Maria Moeder van het Woord, of van Jezus, ware Zoon van God, worden.

Maria, die gewoon is in haar hart de woorden van God trouw te bewaren (vgl. Luc. 2, 19.51), is door haar eigen Zoon verheerlijkt. Door aan te geven wie werkelijk zijn moeder is, heeft Jezus immers de diepe betekenis van het moederschap van Maria geopenbaard:

‘Veeleer gelukkig die naar het woord van God luisteren en het onderhouden' (Luc. 11, 28).
Deze dynamiek van het luisteren naar en de verwezenlijking van het woord van God doet ook ons tot de ware familie van Jezus toetreden:
'Mijn moeder en mijn broeders zijn zij, die het woord van God horen en ernaar handelen' (Luc. 8, 21).

Bovendien bereiken wij zo het uiteindelijke doel van heel het goddelijk plan: het binnengaan van de schepselen in de volmaakte eenheid van de Zalige Drie-eenheid (vgl. Joh. 17, 21-23).Wij zijn feitelijk nu al door middel van trouw aan het aanhoorde Woord geroepen om door de Heilige Drie-eenheid bewoond te worden.

'Als iemand Mij liefheeft zegt de Heer zal hij mijn woord onderhouden; mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen' (Joh. 14, 23).

In die zin kunnen wij toetreden tot de familie van de Drie-eenheid en kan de Drie-eenheid in ons wonen.

Alvorens moeder in haar schoot te zijn is Maria moeder in haar hart , in haar geest, in haar herinnering, verstand, wil, vrijheid en verantwoordelijkheid. Zij is de moeder die in haar hart de gedachten van God deelt, zijn criteria voor de liefde tot de mens, zijn heilsplan. Daarom is zij ook Moeder van de Kerk, dat wil zeggen van alle gelovigen in wie zij Christus blijft ontvangen.  
 In het hart en in de schoot

'Kom met me mee om naar deze geboorte te kijken waarbij [God] zich vernederde door de natuur van een slaaf aan te nemen. [...] Waar? In de Maagd Maria. [...] Een engel brengt de boodschap, de Maagd luistert, gelooft en ontvangt. Het geloof in het hart en Christus in de schoot. [...] De Maagd Maria baarde, gelovend in Hem die zij gelovend ontving. [...] De engel antwoordde haar: "De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wie ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God." En nadat de engel zo had gesproken, antwoordde zij vol geloof en Christus eerder in haar hart dan in haar schoot ontvangend: "Zie [...]." Maria geloofde en in haar geschiedde wat zij geloofde. Laten ook wij geloven, opdat wat geschiedde, ook voor ons nuttig kan zijn.'

(Augustinus, Discorsi 196, 1; 215, 4, in Opere di Sant'Agostino, XXXII/1. Discorsi IV/1. Su i tempi liturgici, Città Nuova, Roma 1984, 71-73.241)


   Emilio Grasso, God spreekt in de stilte van het hart,
Averbode|Erasme, 2018, 23-27. 


31/12/2018

 
Website van de missionaire Gemeenschap Redemptor hominis